Sobota 19 stycznia 2019               Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszDOSTAWA LEKÓW

Międzyrzecz, 2011-11-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: SPSNPCH-DAG-382-26/11.
Nazwa zadania: DOSTAWA LEKÓW

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień   (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego           Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie  Chorych
Adres zamawiającego            Ulica Poznańska 109
Kod Miejscowość                    66-300 Międzyrzecz
Telefon:                                 95 7428700
Faks:                                      95 7428701
adres strony internetowej     www.obrzyce.eu
adres poczty elektronicznej   enowak@obrzyce.eu
Godziny urzędowania:            od poniedziałku do piatku w godz. 07:00-14:35

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  www.obrzyce.eu
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Dział Admin.-Gospod. i Zam. Publ. - budynek administracji pok. Nr 11). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 24,60 zł. oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego leków, innych produktów farmaceutycznych, środków dezynfekcyjnych oraz opatrunków niezbędnych w procesie leczenia chorych przebywających w tut. Szpitalu

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33141112-8 Plastry
33141113-4 Bandaże
33141110-4 Opatrunki

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do n.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostaw LEKÓW NEUROLOGICZNYCH + LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH, PRZECIWGORĄCZKOWYCH,  PRZECIWZAPALNYCH
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego leków neurologicznych, przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych
Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik nr 3A do SIWZ.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy dostaw LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego leków psychotropowych
Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3B do SIWZ

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy dostaw  ANTYBIOTYKÓW- CHEMIOTERAPEUTYKÓW
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego antybiotyków-chemioterapeutyków
Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3C do SIWZ

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy dostaw LEKÓW OGÓLNYCH - TABLETEK
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego leków ogólnych - tabletek
Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3D do SIWZ

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy dostaw LEKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego leków zewnętrznych
Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3E do SIWZ

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy dostaw PŁYNÓW
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego płynów
Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3F do SIWZ

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy dostaw OPATRUNKÓW
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego opatrunków
Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3G do SIWZ

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 8 dotyczy dostaw ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego środków dezynfekcyjnych
Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3H do SIWZ

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
      Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,
      Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę  posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500.000 PLN
 
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
5. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Lp.  Nazwa kryterium  Waga
 1  CENA  100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2011-12-07 do godz. 09:00
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Pokój nr 1 w budynku administracji - Sekretariat Szpitala

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-12-07, o godz. 10:30
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Sala Konferencyjna - I piętro w budynku administracji

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 305659-2011. Data zamieszczenia 2011-11-23

 

____________________________________
Tadeusz Grabski

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NR 26_2011
   
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 18 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.