Sobota 19 stycznia 2019               Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszROBOTY ELEKTRYCZNE W PAWILONIE NR 14 NA POTRZEBY CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

Międzyrzecz, 2011-10-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH-DAG-382-22/11. Nazwa zadania: ROBOTY ELEKTRYCZNE W PAWILONIE NR 14 NA POTRZEBY CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego     Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Adres zamawiającego      Ulica Poznańska 109
Kod Miejscowość              66-300 Międzyrzecz
Telefon:                           95 7428700
Faks:                               95 7428701
adres strony internetowej  www.obrzyce.eu
adres poczty elektronicznej  enowak@obrzyce.eu
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-14:35

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.obrzyce.eu
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Dział Administr.- Gospod. i Zam. Publ., budynek adminiatracji- pok. Nr 11 ).    Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 24,60 oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są roboty elektryczne w pawilonie Nr 14 na potrzeby Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania   i odbioru robót oraz kosztorysem ślepym

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:    2011-11-29

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie instalacji elektrycznej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia doświadczenia polegającego na wykonaniu minimum jednej roboty budowlanej o wartości przynajmniej 90.000,- zł. brutto  obejmującej swym zakresem branżę  elektryczną.       
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 Wykonawca  musi dysponować  przynajmniej jedną osobą kadry kierowniczej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 100.000,- zł.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Lp.  Nazwa kryterium  Waga
 1  CENA  100%


X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2011-11-14 do godz. 09:00
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Pokój Nr 1 w budynku administracji - Sekretariat Szpitala

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-11-14, o godz. 10:30
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Sala Konferencyjna - I piętro w budynku administracji
                       
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 283955-2011. Data zamieszczenia 2011-10-28

 


____________________________________
Tadeusz Grabski

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NR 22_2011
   
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 16 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.