Sobota 19 stycznia 2019               Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszDOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Międzyrzecz, 2011-01-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH-DAG-382-01/EN/11. Nazwa zadania: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego   Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Adres zamawiającego    Ulica Poznańska 109
Kod Miejscowość            66-300 Międzyrzecz
Telefon:                         95 7428700
Faks:                              95 7428701
adres strony internetowej    www.obrzyce.eu
adres poczty elektronicznej  enowak@obrzyce.eu
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piatku w godz. 07:00-14:35

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.obrzyce.eu
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek administracji, pok. Nr 11 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu sprzętu medycznego jednorazowego użytku, który został podzielony na 10 pakietów.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
33141320-9 Igły medyczne
33141220-8 Kaniule
18424300-0 Rękawice jednorazowe
33770000-8 Artykuły higieniczne z papieru
33141310-6 Strzykawki
33141200-2 Cewniki
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
33141000-0 Jednorazowe niechemiczne art. medyczne i hematologiczne
33192500-7 Probówki

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do n.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy DOSTAWY IGIEŁ.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa igieł dla potrzeb Szpitala
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3A do SIWZ
CPV: 33141320-9  Igły medyczne

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy DOSTAWY RĘKAWIC.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3B do SIWZ
CPV: 18424300-0 Rękawice jednorazowe

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy DOSTAWY POJEMNIKÓW I WORKÓW NA ODPADY.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pojemników i worków na odpady medyczne i komunalne dla potrzeb Szpitala
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3C do SIWZ
CPV: 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO RÓŻNEGO.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego różnego dla potrzeb Szpitala
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3D do SIWZ
CPV:33141000-0 Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy DOSTAWY STRZYKAWEK.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa strzykawek dla potrzeb Szpitala
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3E do SIWZ
CPV: 33141310-6 Strzykawki

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy DOSTAWY KANIUL I PRZYRZĄDÓW DO PRZETACZANIA.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kaniul i przyrządów do przetaczania dla potrzeb Szpitala
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3F do SIWZ
CPV: 33141220-8 Kaniule

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy DOSTAWY CEWNIKÓW I ZGŁĘBNIKÓW.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa cewników i zgłębników żołądkowych dla potrzeb Szpitala
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3G do SIWZ
CPV: 33141200-2 Cewniki
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 8 dotyczy DOSTAWY PIELUCHOMAJTEK.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla potrzeb Szpitala
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3H do SIWZ
CPV: 33770000-8 Artykuły higieniczne z papieru

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 9 dotyczy DOSTAWY WYROBÓW JEDNORAZOWYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów jednorazowych do badań laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3I do SIWZ
CPV: 33192500-7 Probówki

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 10 dotyczy DOSTAWY WYROBÓW JEDNORAZOWYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH- SYSTEM ZAMKNIĘTY
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów jednorazowych do badań laboratoryjnych - system zamknięty dla potrzeb Szpitala
Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3J do SIWZ
CPV: 33192500-7 Probówki.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi    do wykonania zamówienia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu               o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
5. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty     w zakresie innego zadania.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium   Waga
 1  CENA  100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2011-02-08 do godz. 09:00
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Pokój Nr 1 w budynku administracji - Sekretariat Szpitala

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-02-08, o godz. 10:30
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Sala Konferencyjna - I piętro w budynku administracji
                  
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:
33709-2011. Data zamieszczenia 2011-01-31

 

____________________________________
Tadeusz Grabski

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY nr 01_2011
   
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 26 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.