Sobota 19 stycznia 2019               Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszDZIARŻAWA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH

Międzyrzecz, 2010-11-08

 

 

 

                 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH.XV.193/2010. Nazwa zadania: DZIARŻAWA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo   i Psychicznie Chorych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego :Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Adres zamawiającego                Ulica Poznańska 109

Kod Miejscowość                        66-300 Międzyrzecz

Telefon:                                       95 7428700

Faks:                                           95 7428701

adres strony internetowej            www.obrzyce.eu

adres poczty elektronicznej        enowak@obrzyce.eu

Godziny urzędowania:                od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 14:35

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.obrzyce.eu

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Budynek administracji, pokój Nr 11). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Sukcesywna dostawa dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala odczynników   do biochemii i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego

 Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

33696500-0 odczynniki laboratoryjne

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

36 miesięcy

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)        posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi    do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.     

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się                 za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu                o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100%

#112

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-11-17 do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Ulica Poznańska 109

66-300 Międzyrzecz

Pokój nr 1 w budynku administracji - Sekretariat Szpitala

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-11-17, o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Ulica Poznańska 109

66-300 Międzyrzecz

Sala Konferencyjna - I piętro w budynku administracji

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz   z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 360074-2010. Data zamieszczenia 2010-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________

Tadeusz Grabski

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 8 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.