Sobota 19 stycznia 2019               Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszUSŁUGI ŻYWIENIOWE DLA POTRZEB PACJENTÓW SZPITALA

Międzyrzecz, 2010-10-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH.XV.186/2010. Nazwa zadania: USŁUGI ŻYWIENIOWE DLA POTRZEB PACJENTÓW SZPITALA

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień    (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:  SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
Adres zamawiającego:   ul. Poznańska 109
Kod Miejscowość:           66-300 Międzyrzecz
Telefon:                          95 7428700  
Faks:                               95 7428701
adres strony internetowej:    www.obrzyce.eu
adres poczty elektronicznej:  enowak@obrzyce.eu
Godziny urzędowania:            od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 14:35

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.obrzyce.eu 
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek administracji, pok. Nr 11 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wytworzeniem i dostarczeniem w oddziały Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu całodziennego wyżywienia dla chorych według :
- diety standardowej,
- diety specjalnej, ustalonej indywidualnie.
Zakres czynności obejmuje :
-pełne zaopatrzenie w surowiec potrzebny do produkcji posiłków,
- produkcję posiłków w ilości wg bieżącego zapotrzebowania,
- dostawę posiłków w Oddziały Szpitala własnym środkiem transportu w termosach stanowiących własność Wykonawcy,
- odbiór z Oddziałów Szpitala, mycie i dezynfekcję termosów

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 Usługi gotowania posiłków
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Ok.13 miesięcy , tj. do 01.01.2012 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania odpowiednich DECYZJI PSSE. Wykonawca musi posiadać aktualną DECYZJĘ (lub zaświadczenie) właściwej dla swej siedziby PSSE o zatwierdzeniu obiektu do produkcji posiłków i świadczenia usług cateringowych (dla minimum 450 osób dziennie). Ponadto wykonawca musi posiadać DECYZJĘ właściwej PSSE                       o zatwierdzeniu środka transportu, który będzie transportował posiłki w oddziały Szpitala
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie dwóch usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada doświadczenie w usługach polegających na wytwarzaniu i dostarczaniu całodziennego wyżywienia na rzecz minimum dwóch jednostek lecznictwa stacjonarnego, gdzie ilość łóżek w każdej z nich jest nie mniejsza niż 200.
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi             do wykonania zamówienia.
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadanie na własność lub w dyspozycji obiektu (kuchni) odpowiedniego do produkcji posiłków i świadczenia usług cateringowych na minimum 450 osób dziennie oraz dwóch środków transportu spełniających wymagania do rozwożenia posiłków w oddziały Szpitala
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się                  za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu               o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30000,00 PLN, słownie: trzydzieścitysięcyzłotych 0/100

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Lp. Nazwa kryterium   Waga
 1  CENA  100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-11-29 do godz. 09:00
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Pokój Nr 1 w budynku administracji - Sekretariat Szpitala

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-11-29, o godz. 10:30
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Sala Konferencyjna - I piętro w budynku administracji

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz. U. UE:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 2010-10-20

___________________________________
Tadeusz Grabski

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 11 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.