Sobota 19 stycznia 2019               Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszUDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Międzyrzecz, 2010-11-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH.XV.191/2010. Nazwa zadania: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień    (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo                      i Psychicznie Chorych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego    Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Adres zamawiającego     ulica Poznańska 109
Kod Miejscowość             66-300 Międzyrzecz
Telefon:                          95 7428 700
Faks:                               95 7428701
adres strony internetowej  www.obrzyce.eu
adres poczty elektronicznej  enowak@obrzyce.eu
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 14:35

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.obrzyce.eu
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek administracji, pok. nr 11 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu kredytu długoterminowego w kwocie 5000000,- PLN     na okres 120 miesięcy z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
66113000-5 Usługi udzielania kredytu

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia :
1. uruchomienie kredytu - nie wcześniej niż 3 dni od daty zawarcia umowy na pisemne żądanie zamawiającego
2. okres kredytowania i spłat  - 120 m-cy od daty uruchomienia kredytu
 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
    1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) lub innego dokumentu na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Prawa bankowego
    2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że wykonywał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert podobne zamówienie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -    w tym okresie.
Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji do najmniej jednej usługi polegającej na udzieleniu długoterminowego kredytu na kwotę 3000000,- PLN wraz z dokumentami potwierdzającymi , że usługa ta została wykonana należycie
    3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi              do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
    4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w 2009 r. uzyskał dodatni wynik finansowy.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się                 za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu               o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20.000,00 PLN, słownie: dwadzieściatysięcyzłotych 0/100

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Lp. Nazwa kryterium  Waga
 1  CENA  100%


X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-12-13 do godz. 09:00
w siedzibie zamawiającego
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Pokój nr 1 w budynku administracji - Sekretariat Szpitala

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-12-13, o godz. 10:30
w siedzibie zamawiającego
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Sala Konferencyjna - I piętro w budynku administracji
                       
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów                    wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz. U. UE:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 2010-11-03

 

____________________________________
Tadeusz Grabski

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
SIWZ kredyt
FORMULARZ OFERTOWY 191/2010
Opinia bankowa 191/2010
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 191/2010
Odpowiedź na zapytanie
Bilans wg stanu na 31.12.2007
Istotne postanowienie umowy
Oświadczenie zał.3
Oswiadczenie zał.4
Wykaz osób
Wykaz usług
Rachunek przepływów pieniężnych za 2007
Rachunek zysków i strat za 2007
Bilans wg stanu na 31.12.2008
Rachunek przepływów pieniężnych za 2008
Rachunek zysków i strat za 2008
Bilans wg stanu na 31.12.2009
Rachunek przepływów pieniężnych za 2009
Rachunek zysków i strat za 2009
Środki trwałe 2010
Uchwała nr LVII/607/2010
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 3
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach str.1
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach str.2
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 4
Odpowiedzi na zapytania 2
   
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 11 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.