Sobota 19 stycznia 2019               Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszROZSTRZYGNIĘTE

USŁUGI W ZAKRESIE ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Numer ogłoszenia: 93265 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH Numer ogłoszenia:
85403 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


DOSTAWA MATERIAŁÓW REMONTOWYCH
Numer ogłoszenia: 85291 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DOZOWNIKÓW
Numer ogłoszenia: 71323 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
DLA POTRZEB SZPITALA W 2012 ROKU
Numer ogłoszenia: 54635 - 2012; data zamieszczenia: 08.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


USŁUGI PRALNICZE
Numer ogłoszenia: 347751 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


DOSTAWA LEKÓW
Numer ogłoszenia: 337731 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIĄZARA WIĘŹBY DACHOWEJ BUDYNKU NR 40
Numer ogłoszenia: 328179 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO REMONTU DACHU W PAWILONIE NR 40
Numer ogłoszenia: 327573 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


DOSTAWA MATERIAŁÓW NA POTRZEBY REMONTU DACHU W PAWILONIE NR 15
Numer ogłoszenia: 315631 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


DOSTAWA DACHÓWKI DLA POTRZEB PAWILONU NR 15
Numer ogłoszenia: 306215 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


ROBOTY ELEKTRYCZNE W PAWILONIE NR 14 NA POTRZEBY
CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 300979 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACJI C.O. NA POTRZEBY REMONTU PAWILONU NR 14
Numer ogłoszenia: 294057 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DOZOWNIKÓW
Numer ogłoszenia: 112479 - 2011; data zamieszczenia: 12.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


DOSTAWA LEKU TEGRETOL CR
Numer ogłoszenia: 77187 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH I WYKOŃCZENIOWYCH
Numer ogłoszenia: 76067 - 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Numer ogłoszenia: 62693 - 2011; data zamieszczenia: 23.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


USŁUGI PRALNICZE NA ROK 2011
Numer ogłoszenia: 9802 - 2011; data zamieszczenia: 20.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


DOSTAWA LEKÓW
Numer ogłoszenia: 5441 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
Numer ogłoszenia: 191/2010; data zamieszczenia: 29.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


USŁUGI ŻYWIENIOWE DLA POTRZEB PACJENTÓW SZPITALA
Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: 27.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


SPROSTOWANIE


REMONT DACHÓW - NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO I OBRÓBKI BLACHARSKIEJ BUDYNKÓW SZPITALNYCH
Numer ogłoszenia: 356939 - 2010; data zamieszczenia: 13.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


DZIERŻAWA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH
Numer ogłoszenia: 356883 - 2010; data zamieszczenia: 13.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Numer ogłoszenia: 98961 - 2010;
data zamieszczenia: 27.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH
Numer ogłoszenia: 72441 - 2010;
data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DOZOWNIKÓW
Numer ogłoszenia: 90196 - 2010;
data zamieszczenia: 30.03.2010;
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


SPSNPCH.XV.21/2010
Międzyrzecz, 2010-03-02
INFORMACJA O WYNIKU
Usługa gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów szpitalnych


Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 40060 - 2010;
data zamieszczenia: 12.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


SPSNPCH.XV.15/2010
Międzyrzecz, 2010-02-12
INFORMACJA O WYNIKU
Dostawa błon o podłożu niebieskim oraz odczynników rtg


Międzyrzecz: Nadzór inwestorski nad projektem termomodernizacji budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Numer ogłoszenia: 22582 - 2010; data zamieszczenia: 26.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


SPSNPCH.XV.109/2009
Międzyrzecz, 2010-01-12
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nadzór inwestorski nad projektem termomodernizacji budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
ENOTICES_SPSNPCH 11/01/2010- ID:2010-003185
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dostawa leków, środków dezynfekcyjnych i opatrunków
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA

Numer ogłoszenia: 446190 2009
Międzyrzecz 30.12.2009
SPSNPCH.XV.76/2009 
Międzyrzecz, 2009-12-28
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOSTAWA LEKÓW ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH ORAZ OPATRUNKÓW
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TALONÓW

Numer ogłoszenia: 431108 - 2009
Międzyrzecz 16.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Numer ogłoszenia: 431338 2009
Międzyrzecz 16.12.2009
SPSNPCH.XV.87/2009
Międzyrzecz, 2009-12-09

                 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH.XV.87/2009. Nazwa zadania:  USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MAKSIT Maciej Sitarek
ul. Poznańska 109
66-200 Świebodzin

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania zamawiającego i jest najtańsza

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-12-18.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.:                                       01
Nazwa wykonawcy:              MASIT Maciej Sitarek
Adres Wykonawcy:               ul. Poznańska 56
                                              66-200 Świebodzin
Cena oferty brutto:              138.433,40 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 400

Lp.:                                       02
Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
                                             HYGEA Czesław Golik
Adres Wykonawcy:              ul. Szkolna 21
                                             64-720 Lubasz
Cena oferty brutto:             183.585,60
Liczba pkt. w kryterium cena: 301,64

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Dyrektor Tadeusz Grabski
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
9 grudzień 2009r.SPSNPCH.XV.74/2009
Międzyrzecz, 2009-12-07

                  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH.XV.74/2009. Nazwa zadania: Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ENVIROTECH Sp. z o.o
ul. Jana Kochanowskiego 7
60-845 Poznań

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę spełniającą wymagania zamawiającego, po wezwaniu do uzupełnienia oferty, dostarczył dokumenty wymienione w pkt N/I.C.1) SIWZ potwierdzające doświadczenie w montażu okien. Ponadto oferta jest najkorzystniejsza cenowo spośród ofert podlegających ocenie.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-12-15.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.:                             01
Nazwa wykonawcy:    ECO- THERM Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:    ul. Jana Pawła I1177/179
                                   99-400 Łowicz
Cena oferty brutto:    9.646.407,57
Liczba pkt. w kryterium cena:  Oferta wykluczona

Lp.:                            02
Nazwa wykonawcy:   Zakład Instalacyjno-Budowlany WIELĄDEK
Adres Wykonawcy:    ul. Słowackiego 4b/6
                                   64-800 Chodzież
Cena oferty brutto:   7.578.445,77
Liczba pkt. w kryterium cena:  Oferta wykluczona

Lp.:                            03
Nazwa wykonawcy:   ENVIROTECH Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:   ul. Jana Kochanowskiego 7
                                  60-845 Poznań
Cena oferty brutto:   8.973.606,43
Liczba pkt. w kryterium cena: 500

Lp.:                             04
Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUD-POL Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:   ul. Poznańska 106
                                  66-300 Międzyrzecz
Cena oferty brutto:    10.751.275,34
Liczba pkt. w kryterium cena:  417,35

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy:

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców:

Lp.:                             1
Nazwa wykonawcy:    ECO-THERM Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:    ul. Jana Pawła I1177/179
                                  99-400 Łowicz
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Brak referencji konserwatora zabytków potwierdzających wykonanie trzech robót związanych z wymianą okien, w tym przynajmniej jednej na 3000 m2 okien Uzasadnienie prawne wykluczenia: Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy - Pzp

Lp.:                            2
Nazwa wykonawcy:   Zakład Instalacyjno-Budowlany WIELĄDEK
Adres Wykonawcy:   ul. Słowackiego 4b/6
                                  64-800 Chodzież
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Brak referencji konserwatora zabytków potwierdzających wykonanie trzech robót związanych z wymianą okien, w tym przynajmniej jednej na 3000 m2 okien Uzasadnienie prawne wykluczenia: Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy – Pzp

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Dyrektor Tadeusz Grabski
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
7 grudzień 2009r.
SPSNPCH.XV.88/2009

Międzyrzecz, 2009-12-04

                     ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH.XV.88/2009. Nazwa zadania:  DOSTAWA TALONÓW

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę talonów wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-698 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania zamawiającego i jest najkorzystniejsza, ponieważ wykonawca posiada 41 punktów handlowych na terenie Międzyrzecza, a okres realizacji talonów, to 567 dni.
W odniesieniu do kryterium - różnorodność asortymentu, obaj wykonawcy biorący udział w postępowaniu otrzymali maksymalną ilość punktów

Wybrany wykonawca obowiązany jest kontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-12-11.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                                  01
Nazwa wykonawcy:         Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:          ul. Kłobucka 25
                                         02-698 Warszawa
          
Liczba pkt. w kryterium różnorodność asortymentu :  210
Liczba pkt. w kryterium okres realizacji talonów : 45
Liczba pkt. w kryterium liczba punktów handlowych w Międzyrzeczu : 45

Lp.:                                   02
Nazwa wykonawcy:          Bonus Systems Polska S.A.
Adres Wykonawcy:           ul. Żupnicza 17
                                          03-821 Warszawa

Liczba pkt. w kryterium różnorodność asortymentu:  210
Liczba pkt. w kryterium okres realizacji talonów: 30,57
Liczba pkt. w kryterium liczba punktów handlowych w Międzyrzeczu: 7,68

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.SPSNPCH.XV.73/2009
Międzyrzecz 30.11.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
USŁUGI PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW
Międzyrzecz: Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 295896 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 095 7428700, faks 095 7428701.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej inwestycji związanej z termomodernizacją budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz złożenie kompletu dokumentów do właściwego urzędu wydającego pozwolenie na budowę. - Projekt - 3 egz. (wersja papierowa) - Kosztorys inwestorski - 2 egz. (wersja papierowa) - Kosztorys ślepy - 3 egz. (wersja papierowa) - Kosztorys ślepy - 3 egz. (wersja elektroniczna) - oryginały dokumentów wydanych przez stosowne instytucje - potwierdzenie wpływu kompletu dokumentów do właściwego urzędu wydającego pozwolenie na budowę.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.12.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:
126380 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach LRPO- priorytet III działanie 3.2. Termomodernizacja budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bydgoskie Centrum Techniki Instalacyjnej
DH-SYSTEMS Sp. z o.o.,

ul. Gdańska 125,
85-022 Bydgoszcz,
kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 126380
Oferta z najniższą ceną: 126380 oferta z najwyższą ceną: 288000
Waluta: PLN.


SPSNPCH.XV.57/2009
Międzyrzecz, 2009-09-08

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH.XV.57/2009. Nazwa zadania:  Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

DH-SYSTEMS Sp. z o.o.
ul. Gdańska 125
85-022 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania zamawiającego i jest najtańsza

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-09-16.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
----------------------------------------------------------
Lp.:                                          1
Nazwa wykonawcy:                 ABAKUS Biuro Projektów Elżbieta Knioła
                                                SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej
Adres Wykonawcy:                 Os. Stefana Batorego 20/62  60-687 Poznań
                                                ul. Zagumnie 49  32-440 Sułkowice
Cena oferty brutto:                  351360,00
Liczba pkt. w kryterium cena: 131.64

Lp.:                                          2
Nazwa wykonawcy:                 DH-SYSTEMS Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                  ul. Gdańska 125  85-022 Bydgoszcz
Cena oferty brutto:                   154183.60
Liczba pkt. w kryterium cena:  300

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Dyrektor Tadeusz Grabski
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
8 wrzesnia 2009r. SPSNPCH.XV.54/2009
Międzyrzecz, 2009-08-19

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                                           INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że w prowadzonym postępowaniu na opracowanie STUDIUM WYKONALNOŚCI DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW WRAZ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Lubuski Instytut Badań i Innowacji
Bogdan Ślusarz

ul. Unii Europejskiej 40
65-980 Zielona Góra,

która zaproponowała najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko:       Gł. specjalista ds. organizacji i zam. publ.
imię i nazwisko:  Ewa Nowak
tel.                     0 (95) 7428727
fax.                    0 (95) 7428701
w terminach       w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Tadeusz Grabski
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
19 sierpnia 2009r. 

___________________________________________________________________________________

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych                                                                                                                                                                                   ul. Poznańska 109                            
66-300 Międzyrzecz       

Międzyrzecz , 2009-08-13                                                                                                
Numer sprawy : SPSNPCH.XV.54.2009

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. Z 2007 Nr. 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

W związku z planowanym zakupem Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo  i Psychicznie Chorych prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie :

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie studium wykonalności dla projektu Termomodernizacji budynków szpitalnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ramach LRPO
Priorytet III ( Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego )
działanie 3.2 (Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ).

ilość i rodzaj dokumentów

wersja papierowa- 3 egz.
wersja elektroniczna - 2 egz.

Wspólny Słownik Zamówień : 73420000-2

Termin wykonania zamówienia : 2009-08-26

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .

Informuję , że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków jakie musi spełniać dostawca/wykonawca  : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ) ustawy – Pzp oraz zawarte w projekcie umowy .

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
CENA 100%
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-08-19 do godz. 09:00
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Pokój Nr 1 w budynku administracji - sekretariat szpitala
oferty można również przesyłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 095 742 8701 lub poczta elektroniczną  na adres enowak@obrzyce.eu
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.obrzyce.eu oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: e-mail'em lub faksem
Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia są:
stanowisko Gł. specjalista ds. organizacji   i  zam. publ.
imię i nazwisko  : Ewa Nowak
tel.   0(95) 7428727 
fax.   0(95) 7428701 

w terminach w godzinach pracy zamawiającego

załączniki :
1. Formularz cenowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Projekt umowy

Tadeusz Grabski

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
13 sierpnia 2009r. Międzyrzecz: USŁUGI PRAWNICZE
Numer ogłoszenia: 243256 - 2009; data zamieszczenia: 17.07.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 095 7428700, faks 095 7428701.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI PRAWNICZE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna Szpitala w zakresie : 1) sporządzania opinii prawnych, 2) zastępstwa procesowym w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, 3 ) udzielania konsultacji prawnych, 4) opiniowania projektów umów i innych dokumentów, 5) uczestnictwa w negocjacjach, 6) opiniowania aktów wewnątrzorganizacyjnych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 125000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz spółka partnerska, ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    * Cena wybranej oferty: 115200
    * Oferta z najniższą ceną: 115200 oferta z najwyższą ceną: 115200
    * Waluta: PLN.


SPSNPCH.XV.32/2009
Międzyrzecz, 2009-05-05

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                                              INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że  w prowadzonym postępowaniu na usługi gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów szpitalnych wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami
RYMED s.c.

ul. Augustynów 13 ;
62-660 Dąbie
Oddział Zielona Góra
ul. Naftowa 4 ;
65-001 Zielona Góra,

która zaproponowała najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko Gł. specj. ds. organizacji i zam. publ.
imię i nazwisko Ewa Nowak  
tel.  0 (95) 7428727  
fax.   0 (95) 7428701  
w terminach  w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Tadeusz Grabski
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
5 maj 2009r. SPSNPCH.XV.23/2009
Międzyrzecz, 2009-03-27

                                       ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH.XV.23/2009. Nazwa zadania:  DOSTAWA TALONÓW WIELKANOCNYCH

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
W wyznaczonym przez zamawiającego terminie , tj. do 27.03.2009 r. godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1) Pzp

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

27 marzec 2009r. 


SPSNPCH.XV.20/2009
Międzyrzecz, 2009-03-24

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                                               INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

PAKIET Nr 1: Farby i chemia

ARTEKS Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 79
87-800 Włocławek

PAKIET Nr 2: Materiały elektryczne

EL-KAB Sp. z o.o.
Os. Bermudy 92 Wawrów
66-400 Gorzów Wlkp.

PAKIET Nr 3: Materiały sanitarne

Przedsiębiorstwo Handlowe
SEA Paweł Bronikowski

ul. Norbertańska 3
09-402 Płock,

które zaproponowały najniższe ceny

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko       Gł. specjalista ds. organizacji i zam. publ.
imię i nazwisko  Ewa Nowak  
tel.                    0 (95) 7428727  
fax.                   0 (95) 7428701  
w terminach      w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

24 marzec 2009r. 


SPSNPCH.XV.19/2009
Międzyrzecz, 2009-03-19

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                     ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH.XV.19/2009. Nazwa zadania:  DOSTAWA TALONÓW WIELKANOCNYCH

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
W wyznaczonym przez zamawiającego terminie , tj. do 17.03.2009 r. godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1) Pzp.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

19 marzec 2009r. 


SPSNPCH.XV.16/2009
Międzyrzecz, 2009-03-11

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                                         INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę mebli wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOWIRO
Roman Siemaszko
ul. Wojska Polskiego 15 
62-500 Konin,

które zaproponowało najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko Główny specj. ds. organizacji i zam. publ.
imię i nazwisko Ewa Nowak  
tel.  0 (95) 7428727  
fax.   0 (95) 7428701  
w terminach  w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

11 marzec 2009r. 


SPSNPCH.XV.14/2009
Międzyrzecz, 2009-03-06

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                                           INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że w prowadzonym postępowaniu NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DOZOWNIKÓW wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

1. PAKIET Nr I: Środki czystości oraz higieny osobistej

ELTE Sp. z o.o.
ul. Warcisława 5B Kołbacz
74-106 Stare Czarnowo

2. PAKIET Nr II: Profesjonalne preparaty do sprzątania

HENRY KRUSE Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 3 Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

3. PAKIET Nr III: Uniwersalne dozowniki 

Jan Trochimczyk i S-ka
LINEA TRADE
Import-Export Sp.j.
ul. Wolności 68
41-800 Zabrze

które zaproponowały najniższą cenę w zakresie poszczególnych pakietów.

Z firmami tymi zostaną podpisane umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko Główny specjalista ds. organizacji i zam. publ.
imię i nazwisko       Ewa Nowak  
tel.                        0 (95) 7428727  
fax.                       0 (95) 7428701  
w terminach         w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

6 marzec 2009r. 


SPSNPCH.XV.15/2009
Międzyrzecz, 2009-03-06

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                                             INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę artykułów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

1. PAKIET Nr I: Cartrige i tonery

Grupa Marcova Polska Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
ul. Lisia 17 
03-678 Warszawa;

2. PAKIET Nr II: Artykuły biurowe

PHUP ZEMAR Sp. z o.o.
ul. Poznańska 106
66-300 Międzyrzecz,

które w  zakresie poszczególnych pakietów zaproponowały najniższą cenę.

Z firmami tymi zostaną podpisane umowy. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko Główny specjalista ds. organizacji i zam. publ.
imię i nazwisko Ewa Nowak
tel.     0 (95) 7428727
fax.   0 (95) 7428701
w terminach w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

6 marzec 2009r. SPSNPCH.XV.16/2009
Międzyrzecz, 2009-03-05

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                                     INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że w prowadzonym postępowaniu na usługi poligraficzne wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Poligrafia BRO-KAL s.c.
Marcin Kaleta, Agnieszka Brożyna
Mąchocice Kapitulne 90
26-001 Masłów,

która zaproponowała najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko Główny specjalista ds. organizacji i zam. publ.
imię i nazwisko Ewa Nowak  
tel.     0 (95) 7428727  
fax.   0 (95) 7428701  
w terminach  w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

5 marzec 2009r. 


SPSNPCH.XV.11/2009
Międzyrzecz, 2009-02-16

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                                             INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt 8.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę drobnych materiałów budowlanych do zabezpieczania bieżących konserwacji i awarii w Szpitalu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

W zakresie PAKIETU Nr 1 w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1)  postępowanie  unieważniono - nie wpłynęła żadna oferta

W zakresie PAKIETU Nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEWA
Władysław Dec
ul. Konstytucji 3 Maja 16
66-300 Międzyrzecz,

która zaproponowała najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko Główny specjalista ds. organizacji i zamówień publicznych
imię i nazwisko Ewa Nowak  
tel.  0 (95) 7428727  
fax.   0 (95) 7428701  
w terminach  w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

16 luty 2009r. 


SPSNPCH.XV.10/2009
Międzyrzecz, 2009-02-16

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                               INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że w prowadzone postępowanie na usługi poligraficzne zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Prawa zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko Główny specjalista ds. organizacji i zam. publ.
imię i nazwisko Ewa Nowak  
tel.  0 (95) 7428727  
fax.   0 (95) 7428701  
w terminach  w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

16 luty 2009r. 


SPSNPCH.XV.09/2009
Międzyrzecz, 2009-02-09

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                                                  INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę odczynników, usługi serwisowe oraz dzierżawę licencji na użytkowanie samodzielnego, jednostanowiskowego programu hematologicznego i sprzętu komputerowego do analizatora hematologicznego SYSMEX KX-21, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

SYSMEX Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 176 
02-486 Warszawa

która zaproponowała najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko  Gł. specjalista ds. organizacji i zam. publ.
imię i nazwisko  Ewa Nowak  
tel.   0 (95) 7428727  
fax.    0 (95) 7428701  
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

09 luty 2009r. 


SPSNPCH.XV.05/2009
Międzyrzecz, 2009-01-29

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                        INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że prowadzone postępowanie NA DOSTAWĘ PALIW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy - prawo zamówień publicznych - nie wpłynęła żadna oferta

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko Gł. specjalista ds. organizacji i zam. publ.
imię i nazwisko Ewa Nowak  
tel.  095 7428727  
fax.   095 7428701  
w terminach  w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

29 styczeń 2009r. SPSNPCH.XV.06/2009

Międzyrzecz, 2009-01-28

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

                                                          INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

HENRY KRUSE Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 3
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce,

która zaproponowała najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty złożonej przez :
MEDI-SEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159c/k. Lublina 21-030 Motycz

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: w oparciu o załączone karty charakterystyki, środki dezynfekcyjne zaoferowane w pkt 3, 5 i 7 nie spełniają wymagań zamawiającego.
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko Gł. specj. ds. organizacji i zam. publ.
imię i nazwisko Ewa Nowak  
tel.  095 7428727  
fax.   095 7428701  
w terminach  w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

28 styczeń 2009r. SPSNPCH.XV.01/2009
Międzyrzecz, 2009-01-27

           ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH.XV.01/2009. Nazwa zadania:  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA 2009 ROK


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców
---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                                   1
Nr zadania:                       01
Nazwa wykonawcy:          INTERGOS Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:           ul. Legionów 59A
                                          43-300 Bielsko- Biała

Lp.:                                   2
Nr zadania:                       02
Nazwa wykonawcy:          INTERGOS Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:          ul. Legionów 59A
                                        43-300 Bielsko-Biała

Lp.:                                   3
Nr zadania:                       03
Nazwa wykonawcy:          G.O-TECH Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:           ul. Siemianowicka 98
                                         41-902 Bytom

Lp.:                                   4
Nr zadania:                       04
Nazwa wykonawcy:          CENTROWET - CEZAL Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:           ul. Dąbrowskiego 133/135
                                        60-543 Poznań

Lp.:                                   5
Nr zadania:                       05
Nazwa wykonawcy:          PYRAMED Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:           ul. Kołodzieja 30
                                         61-070 Poznań

Lp.:                                   6
Nr zadania:                       06
Nazwa wykonawcy:          MEDICA Sp.j.
Adres Wykonawcy:           ul. Przemysłowa 4a
                                         59-300 Lubin

Lp.:                                   7
Nr zadania:                       07
Nazwa wykonawcy:          SONDA Sp. j.
Adres Wykonawcy:           ul. Wrzosowa 6
                                         62-081 Przeźmierowo

Lp.:                                   8
Nr zadania:                       08
Nazwa wykonawcy:          Toruńskie Zakłady
                                         Materiałów Opatrunkowych S.A.
Adres Wykonawcy:           ul. Żółkiewskiego 20/26
                                          87-100 Toruń


Uzasadnienie wyboru: W/w wykonawcy złożyli oferty spełniające wymagania zamawiającego opisane w SIWZ oraz załącznikach do niej, a w zakresie poszczególnych zadań ich oferty były najtańsze

Wybrany wykonawca / wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-02-05.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                                  1
Nr zadania:                        01
Nazwa wykonawcy:             SONDA Sp.j.
Adres Wykonawcy:              ul. Wrzosowa 6
                                       62-081 Przeźmierowo
Cena oferty brutto:             9690,13

Lp.:                                   02
Nr zadania:                         01
Nazwa wykonawcy:              INTERGOS Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:               ul. Legionów 59a
                                         43-300 Bielsko - Biała
Cena oferty brutto:               6643,75

Lp.:                                    03
Nr zadania:                          01
Nazwa wykonawcy:               BIALMED Sp. zo.o.
Adres Wykonawcy:                ul. Konopnickiej 11a
                                         12-230 Biała Piska
Cena oferty brutto:               6714,89

Lp.:                                    04
Nr zadania:                          01
Nazwa wykonawcy:               PYRAMED Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                ul. Kołodzieja 30
                                         61-070 Poznań
Cena oferty brutto:               10052,88

Lp.:                                    05
Nr zadania:                          01
Nazwa wykonawcy:              CENATROWET - CEZAL Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:               ul. Dąbrowskiego 133/135
Cena oferty brutto:              6814,20

Lp.:                                    06
Nr zadania:                          01
Nazwa wykonawcy:               MEDIPLUS
Adres Wykonawcy:                ul. Cisowa 5c/5 
                                          65-960 Zielona Góra
Cena oferty brutto:                6957,35

Lp.:                                     07
Nr zadania:                           02
Nazwa wykonawcy:                MERCATOR MEDUCAL S.A.
Adres Wykonawcy:                 ul. Heleny Modrzejewskiej 30
                                           31-327 Kraków
Cena oferty brutto:                 20036,18

Lp.:                                     08
Nr zadania:                           02
Nazwa wykonawcy:                INTERGOS Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                 j.w.
Cena oferty brutto:                19865,52

Lp.:                                     09
Nr zadania:                           02
Nazwa wykonawcy:                HAND-PROD Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                 ul. Stanisława Leszczyńskiego 40A
                                           02-496 Warszawa
Cena oferty brutto:                 20171,21

Lp.:                                     10
Nr zadania:                            02
Nazwa wykonawcy:                 BIALMED Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                  j.w.
Cena oferty brutto:                 24291,14

Lp.:                                      11
Nr zadania:                             02
Nazwa wykonawcy:                  PYRAMED Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                   j.w.
Cena oferty brutto:                  21443,88

Lp.:                                      12
Nr zadania:                             02
Nazwa wykonawcy:                 CENTROWET- CEZAL Sp.o.o.
Adres Wykonawcy:                  j.w.
Cena oferty brutto:                 21679,60

Lp.:                                       13
Nr zadania:                              03
Nazwa wykonawcy:                   G.O-TECH Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                    ul. Siemianowicka 98
                                              41-902 Bytom
Cena oferty brutto:                    15627,71

Lp.:                                        14
Nr zadania:                               03
Nazwa wykonawcy:                    CENTROWET- CEZAL Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                     j.w.
Cena oferty brutto:                    32119,70

Lp.:                                         15
Nr zadania:                                04
Nazwa wykonawcy:                    CENTROWET- CEZAL  Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                      j.w.
Cena oferty brutto:                     12833,26

Lp.:                                                16
Nr zadania:                                    05
Nazwa wykonawcy:                       INTERGOS Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                        j.w.
Cena oferty brutto:                        11409,09

Lp.:                                                 17
Nr zadania:                                     05
Nazwa wykonawcy:                        BIALMED Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                         j.w.
Cena oferty brutto:                         10943,21

Lp.:                                                 18
Nr zadania:                                     05
Nazwa wykonawcy:                        PYRAMED Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                         j.w.
Cena oferty brutto:                          9732,50

Lp.:                                                  19
Nr zadania:                                      05
Nazwa wykonawcy:                         POLMIL Sprzęt Medyczny
Adres Wykonawcy:                          ul. ks. J. Schulza 1
                                                        85-315 Bydgoszcz
Cena oferty brutto:                          11443,44

Lp.:                                                  20
Nr zadania:                                      05
Nazwa wykonawcy:                         CENTROWET - CEZAL Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                          j.w.
Cena oferty brutto:                          10749,30

Lp.:                                                   21
Nr zadania:                                       06
Nazwa wykonawcy:                          SONDA Sp. j.
Adres Wykonawcy:                           j.w.
Cena oferty brutto:                           16024,11

Lp.:                                                   22
Nr zadania:                                       06
Nazwa wykonawcy:                          MEDICA Sp. j.
Adres Wykonawcy:                           ul. Przemysłowa 4a
                                                         59-300 Lubin
Cena oferty brutto:                           15738,10

Lp.:                                                    23
Nr zadania:                                        06
Nazwa wykonawcy:                           BIALMED Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                            j.w.
Cena oferty brutto:                            18103,33

Lp.:                                                     24
Nr zadania:                                         06
Nazwa wykonawcy:                            POLMIL Sprzęt Medyczny
Adres Wykonawcy:                             j.w.
Cena oferty brutto:                             27420,46

Lp.:                                                     25
Nr zadania:                                         06
Nazwa wykonawcy:                            CENTROWET - CEZAL  Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                             j.w.
Cena oferty brutto:                             15989,50

Lp.:                                                      26
Nr zadania:                                          06
Nazwa wykonawcy:                             MEDIPLUS
Adres Wykonawcy:                              j.w.
Cena oferty brutto:                              28260,41

Lp.:                                                     27
Nr zadania:                                         07
Nazwa wykonawcy:                            SONDA Sp. j.
Adres Wykonawcy:                             j.w.
Cena oferty brutto:                             1960,14

Lp.:                                                     28
Nr zadania:                                         07
Nazwa wykonawcy:                            INTERGOS Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                             j.w.
Cena oferty brutto:                             2163,47

Lp.:                                                     29
Nr zadania:                                         07
Nazwa wykonawcy:                            BIALMED Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                             j.w.
Cena oferty brutto:                             2693,83

Lp.:                                                     30
Nr zadania:                                         07
Nazwa wykonawcy:                            PYRAMED Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                             j.w.
Cena oferty brutto:                             2142,18

Lp.:                                                     31
Nr zadania:                                         07
Nazwa wykonawcy:                            POLMIL Sprzęt Medyczny
Adres Wykonawcy:                             j.w.
Cena oferty brutto:                             2240,26

Lp.:                                                     32
Nr zadania:                                         07
Nazwa wykonawcy:                            CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                             j.w.
Cena oferty brutto:                             2104,60

Lp.:                                                     33
Nr zadania:                                         08
Nazwa wykonawcy:                            PAUL HARTMANN Sp. zo.o.
Adres Wykonawcy:                             ul. Partyzancka 133/151
                                                           95-200 Pabianice
Cena oferty brutto:                             43752,30

Lp.:                                                     34
Nr zadania:                                         08
Nazwa wykonawcy:                            Toruńskie Zakłady
                                                            Materiałów Opatrunkowych S.A.
Adres Wykonawcy:                              ul. Żółkiewskiego 20/26
                                                            87-100 Toruń
Cena oferty brutto:                              39833,43

Lp.:                                                      35
Nr zadania:                                          08
Nazwa wykonawcy:                             BIALMED Sp. zo.o.
Adres Wykonawcy:                              j.w.
Cena oferty brutto:                              61391,25

Lp.:                                                      36
Nr zadania:                                          08
Nazwa wykonawcy:                             PYRAMED Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                              j.w.
Cena oferty brutto:                              75726,58

Lp.:                                                      37
Nr zadania:                                          08
Nazwa wykonawcy:                             CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                              j.w.
Cena oferty brutto:                               57544,00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
Lp.:                                       1
Nazwa wykonawcy:              POLMIL Sprzęt Medyczny
Adres Wykonawcy:               ul. ks. J. Schulza 1
                                             85-315 Bydgoszcz
Nr zadania:                           05, 06, 07
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Termin wykonania zamówienia niezgodny z wymaganiami SIWZ
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych

Lp.:                                        2
Nazwa wykonawcy:              MEDIPLUS
Adres Wykonawcy:               ul. Cisowa 5c/5
                                             65-960 Zielona Góra
Nr zadania:                           01, 06
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Termin płatności niezgodny z wymaganiami SIWZ
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.W Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

27 styczeń 2009r. Międzyrzecz: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
Numer ogłoszenia: 19649 - 2009; data zamieszczenia: 16.01.2009

                              OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 298071 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Poznańska 109, Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 095 7428700, faks 095 7428701.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.50.00.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 172317 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Oddział w Szczecinie Wydział Obsługi Klientów Korporacyjnych, ul. Wełniany Rynek 12a, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    * Cena wybranej oferty: 172317
    * Oferta z najniższą ceną: 172317 oferta z najwyższą ceną: 172317
    * Waluta: PLN.


Międzyrzecz, 2009-01-16
SPSNPCH.XV.03/2009

                                                     INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę preparatu do diagnostyki w tomografii komputerowej wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

PGF URTICA Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław,

która zaproponowała najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

Osoba do kontaktów:
stanowisko Gł. specjalista ds. organizacji i zam. publ.
imię i nazwisko Ewa Nowak
tel.  0 (95) 7428727
fax.   0 (95) 7428701
w terminach  w godzinach pracy zamawiającego

Dyrektor Rajmund Piela
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

16 styczeń 2009r. 


 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
SPROSTOWANIE 186_2010
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA 191_2010
   
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 10 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.