Sobota 19 stycznia 2019               Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszDOSTAWA LEKÓW

Międzyrzecz, 2010-11-17

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH.XV.197/2010. Nazwa zadania: DOSTAWA LEKÓW

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień   (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo    i Psychicznie Chorych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego               Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Adres zamawiającego                Ulica Poznańska 109

Kod Miejscowość                        66-300 Międzyrzecz

Telefon:                                       95 7428700

Faks:                                           95 7428701

adres strony internetowej            www.obrzyce.eu

adres poczty elektronicznej        enowak@obrzyce.eu

Godziny urzędowania:                od poniedziałku do piątku w godz. 07:00- 14:35

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.obrzyce.eu

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek administracji, pok. nr 11). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego leków, innych produktów farmaceutycznych, środków dezynfekcyjnych oraz opatrunków niezbędnych w procesie leczenia chorych przebywających w tut. Szpitalu

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

33600000-6 Produkty farmaceutyczne

33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33141112-8 Plastry

33141113-4 Bandaże

33141110-4 Opatrunki

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 8.

PAKIET NR 1 : LEKI NEUROLOGICZNE + LEKI PRZECIWBÓLOWE, PRZECIWGORĄCZKOWE,  PRZECIWZAPALNE.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego leków neurologicznych, przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych

Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik nr 3A do SIWZ.

CPV : 33600000-6

PAKIET NR 2 : LEKI PSYCHOTROPOWE.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego leków psychotropowych

Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3B do SIWZ

CPV : 33600000-6

PAKIET NR 3 : ANTYBIOTYKI - CHEMIOTERAPEUTYKI .

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego antybiotyków-chemioterapeutyków

Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3C do SIWZ

CPV : 33600000-6

PAKIET NR 4 : LEKI OGÓLNE - TABLETKI .

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego leków ogólnych - tabletek

Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3D do SIWZ

CPV : 33600000-6

PAKIET NR 5 : LEKI ZEWNĘTRZNE .

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego leków zewnętrznych

Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3E do SIWZ

CPV : 33600000-6

PAKIET NR 6 : PŁYNY  I KONTRAST

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego płynów i kontrastu

Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3F do SIWZ

CPV : 33600000-6 ; 33696000-5

PAKIET NR 7 : OPATRYNKI

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego opatrunków

Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3G do SIWZ

CPV : 33141110-4 ; 33141113-4 ; 33141112-8

PAKIET NR 8 : ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do apteki szpitalnej zamawiającego środków dezynfekcyjnych

Szczegółowy zakres ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 3H do SIWZ

CPV : 33631600-8

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:  12 m-cy

 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

      Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej

      2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej trzech dostaw           w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -   w tym okresie.

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

      4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

            Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający,  że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

           

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się   za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu   o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

5. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty    w zakresie innego zadania.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

CENA

100%

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-12-02 do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Ulica Poznańska 109

66-300 Międzyrzecz

Pokój nr 1 w budynku administracji- Sekretariat Szpitala

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-12-02, o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Ulica Poznańska 109

66-300 Międzyrzecz

Sala Konferencyjna - I piętro w budynku administracji

                      

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów    wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 325613-2010. Data zamieszczenia 2010-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Tadeusz Grabski

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 197_2010
   
Grudzień
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 14 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.