Niedziela 16 czerwca 2024               Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
Spis treści
SZPITAL
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
RODO DLA PACJENTA
OFERTY PRACY
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133
Projekty unijne

 

Rozwój infrastruktury informatycznej szpitala

W dniu 15 maja 2012 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął - w formie uchwały - decyzję  o przyznaniu dofinansowania na realizację projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną w ramach  konkursu  zamkniętego Nr LRPO/1.3/1/2011 Priorytet I „Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu”, Działanie 1.3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.)
12 e-projektów, w tym 2 , które będą realizowane przez Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych otrzymało dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Projekty Szpitala


Projekt własny 


"Rozbudowa infrastruktury informatycznej i okablowania strukturalnego w celu poprawy jakości obsługi pacjentów, dostępności do e-usług medycznych oraz bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu"


Dofinansowanie: 1 025 238,00 zł
Wartość projektu:
1 206 163,69 zł
Termin realizacji :
listopad 2011-czerwiec 2014

Założenia inwestycyjne dla projektu
•zakup sprzętu informatycznego (Wirtualizacja, serwery, macierz dyskowa, urządzenia aktywne, backup )
•zakup sprzętu aktywnego i Access Pointy
•Oprogramowanie i wdrożenie elektronicznej konsultacji lekarskiej w tym kompleksowe przeszkolenie 3 osób z użytkowania
•Dostawa i montaż UPS
•Budowa szkieletowej sieci światłowodowej
W I etapie przeprowadzona zostanie budowa sieci szkieletowej światłowodowej doprowadzająca infrastrukturę umożliwiającą odbiór m.in. Internetu w  każdym z  oddziałów  ,
W II etapie projektu przewidziano zakup elementów składających się na
sprzęt informatyczny, sprzęt aktywny Access Pointy ,oprogramowania i wdrożenie elektronicznej konsultacji lekarskiej , dostawa i montaż UPS.
W ramach projektu przewidziano również zakup sprzętu informatycznego , aktywnego sprzętu , oprogramowania i wdrożenie elektronicznej konsultacji lekarskiej, dostawa i montaż UPS- łącznie 119 elementów, które pozwolą wprowadzić szpitalowi w Międzyrzeczu do swojej oferty nowoczesne e-usługi : e-rejestracja , e-konsultacje medyczne , e-opieka medyczna , e-zażalenie i e-skarga, e –informacja dla pacjenta ,e- prenumerata bezpłatnej gazetki informacyjnej szpitala oraz e-kancelaria.
Budowa szkieletowej sieci światłowodowej i wdrażanie platform usług elektronicznych umożliwi zintegrowanie systemu wspomagania zarządzania szpitala na poziomie jednostki jak również otworzy możliwości na połączenie odpowiednich oddziałów z jednostkami w innych gminach , powiatach czy województwach .Zakupywany w ramach projektu
sprzęt pozwoli na tworzenie nowych, udostępnianie i udoskonalanie istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji , umożliwi rozwój aplikacji telemedycznych (e-zdrowie), w tym m.in. sprawozdawczości medycznej, sprawozdawczości w zakresie rozliczeń finansowych, elektronicznych kart zdrowia, elektronicznych recept,
telekonsultacji, rejestracji przez Internet, itp. oraz prawidłowego ich zabezpieczenia. Wdrożenie w/w e- usług usprawni organizacje administracji szpitala , pracowni diagnostycznych, oddziałów i gabinetów medycznych co przełoży się bezpośrednio na sprawniejsze zarządzanie jednostką , w/w elementy składające sie na projekt pozwolą na stworzenie jednolitej wspólnej bazy danych oraz sieci komputerowej umożliwiającej przekazywanie drogą elektroniczną potrzebnych informacji w zakresie leczniczej i administracyjnej działalności szpitala

Projekt partnerski


Województwo Lubuskie -" Lubuskie e-Zdrowie "


Dofinansowanie: 5 094 333,33 zł
Wartość projektu: 5 994 333,33 zł


W tym w ramach projektu wsparcie przeznaczone dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu


Dofinansowanie: 387 953,68  zł
Wartość projektu:
456 416,10  zł
Termin realizacji : grudzień 2011-marzec 2014


Założenia inwestycyjne dla projektu :
-kompleksowa modernizacja pomieszczenia serwerowni w tym: montaż klimatyzacji, systemu alarmowego z kontrolą dostępu, systemu przeciwpożarowego, systemu kontroli temperatury i wilgotności powietrza oraz wymiana drzwi.
-budowa sieci logicznej oraz przebudowa/modernizacja rozdzielni
głównej i wyodrębnienie dedykowanych obwodów elektrycznych.
- zakup serwera rack
-przeprowadzenie integracji systemu medycznego z administracyjnym w zakresie :
  - automatycznej obsługi dokumentów księgowych,
- rozliczania zużycia leków i materiałów medycznych,
- zarządzania grafikami pracy, 
  - wymiany danych statystycznych
Ponadto w projekcie przewidziano zakup nowych urządzeń komputerowych ( zestawów komputerowych i drukarek) tak, aby uzupełnić stan obecny i uruchomić projekt w wymaganym zakresie.

W projekcie partnerskim oprócz Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu bierze udział jeszcze 9 innych jednostek medycznych z województwa lubuskiego

Fundusze Europejskie ...

dla rozwoju lubuskiego

___________________________________________________________________________________

 

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet 3 Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii

Tytuł projektu :

Termomodernizacja budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu


   Całkowita wartość projektu :  9 282 852,03 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania( udział 85 %) :
     7 881 288,05  zł     
Dotacja celowa  z budżetu  Województwa Lubuskiego :
     1 028 095,00 zł
Szpital na pokrycie wkładu własnego w  wysokości 1 % wygospodarował kwotę w 58 715,44 zł 
 
      Procedura otrzymania finansowych środków unijnych jest procedurą żmudną i skomplikowaną, obwarowaną wieloma wymogami formalno-prawnymi. Przygotowywanie projektu oraz wszystkich wymaganych przez Unię Europejską dokumentów niezbędnych dla weryfikacji wniosku było procesem długotrwałym, a sam wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami liczył blisko 3000 stron. Kolejnym etapem była weryfikacja wniosku Szpitala przez powołane do tego odpowiednie grupy ekspertów. Wniosek analizowany był pod kątem formalnym, prawnym, finansowym i merytorycznym. Po kilkumiesięcznej procedurze weryfikacyjnej, projekt Szpitala zakwalifikowany został  w lutym 2010 r., jako spełniający wszystkie wymogi do tego, by być dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.     
Realizacja projektu rozpoczęła się  w grudniu 2009  przekazaniem  Wykonawcy terenu budowy, który natychmiast przystąpił do realizacji zadania . Zakończenie rzeczowe realizacji projektu przewidziano na koniec listopada 2010 r.

1. Opis projektu

 Całość inwestycji będącej przedmiotem projektu polega na przeprowadzeniu czterech podstawowych zadań:

Zadanie 1 – Wymiana okien

W ramach tego zadania wymienione zostaną okna w 23 budynkach szpitala (1269 sztuki). Głównym założeniem tej części inwestycji jest obniżenie strat ciepła przez nadmierną (niekontrolowaną) wentylację oraz poprzez przenikanie ciepła przez okna, a także polepszenie komfortu cieplnego pacjentów. Dodatkowo na podjęcie decyzji wymiany okien mają wpływ względy estetyczne. Ze względu na zabytkowy charakter budynków szpitalnych okna  wymieniane są na okna drewniane o niezmienionym kształcie. Aluminiowa listwa odwadniająca z okapnikiem i wkładka termiczna zabezpieczają dolny profil ramy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zaś najwyższej jakości okucia obwiedniowe zapewniają bezproblemową eksploatację okna przez długie lata. Okna charakteryzują się następującymi właściwościami: uszczelnienie silikonem, szkło zespolone zapewniające ochronę przed zimnem , dwie uszczelki w skrzydle zapewniające precyzyjne uszczelnienie, a wraz z profilem drewnianym i wysokiej jakości szkłem, idealne zabezpieczenie przed hałasem.

Zadanie 2 – Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

W ramach tej części inwestycji przeprowadzane jest ocieplenie ostatniego stropu 23 budynków dwoma warstwami wełny mineralnej (miękka i twarda) z zastosowaniem paro folii i kratownicy drewnianej. Osłona wykonana jest z budowlanej płyty wiórowej OSB. Izolacja ostatniego stropu zawiera folię paroizolacyjną, termoizolację oraz membranę o wysokiej paro przepuszczalności. Dzięki zastosowaniu ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji budynki Szpitala będą chronione przed wilgocią. Dotychczas infrastruktura niszczała z powodu wilgoci, która dostając się w szczeliny powodowała gnicie, przecieki a w czasie okresu zimowego rozsadzanie muru z powodu zamarzania wody. Ocieplenie stropu wpłynie więc nie tylko na oszczędność energii cieplnej, ale również na lepszy stan techniczny zabytkowych obiektów.

 Zadanie 3 – Montaż kolektorów słonecznych

Zadanie to przewiduje montaż kolektorów słonecznych w 23 budynkach wspierających dodatkowo stosowany system ogrzewania budynków szpitala. Kolektory słoneczne, których montaż przewidziano w projekcie charakteryzują się następującymi walorami: szyba solarna posiadać będzie klasę sprawności U1. Będzie stabilna i odporna na grad. W celu osiągnięcia wysokiego uzysku ciepła również przy niskich temperaturach zewnętrznych, kolektory będą wyposażone w wysokiej jakości izolację cieplną nie zawierającą środków wiążących. Podstawowym warunkiem wysokiej sprawności będzie selektywna, wielowarstwowa powłoka absorbera. Dodatkowo planowane kolektory będą mieć podwójny spaw laserowy łączący meandrowo uformowaną rurę miedzianą z aluminiowym absorberem. Ta innowacyjna technologia zapewnia ciągłą, znakomita wymianę ciepła.

 Zadanie 4 – Modernizacja węzła cieplnego

Ta część inwestycji obejmuje modernizację węzłów ciepłowniczych w 23 budynkach Szpitala. Modernizacja węzłów cieplnych będzie obejmować zastosowanie technologii zmieszania pompowego z zastosowaniem pompy obiegowej z elektroniczną przetwornicą umożliwiającą dopasowanie wydajności do zapotrzebowania energetycznego budynku i podgrzewania zimnej wody wykorzystując zamontowane na połaci dachu kolektory słoneczne. Węzły będą posiadać sterowniki swobodnie programowalne z możliwością współpracy z systemem pozwalającym na stały nadzór nad parametrami węzła.

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wdrażany projekt będzie służyć szerokiej grupie docelowej, do której należą: potencjalni pacjenci Szpitala i poradni specjalistycznych, mieszkańcy województwa lubuskiego i powiatów ościennych województw oraz pracownicy służby zdrowia i instytucji związanych ze służbą zdrowia. Inwestycja przyniesie Szpitalowi bardzo wymierne efekty zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne. Audyty energetyczne wskazują ,że termomodernizacja polegająca na wymianie okien ,ociepleniu stropu ostatniej kondygnacji oraz montażu solarów dla potrzeb ciepłej wody użytkowej pozwoli zmniejszyć ,nawet o 40 % zużycie energii cieplnej. To przełoży się bezpośrednio na obniżenie kosztów jakie Szpital ponosi z tytułu ogrzewania pomieszczeń oraz dostaw cieplej wody. Uzyskane oszczędności będą miały bardzo istotny wpływ na kondycję i płynność finansową Szpitala

Projekt realizował będzie ponadto główne polityki horyzontalne Unii Europejskiej w zakresie:

-ochrony środowiska , gdyż jednym z głównych celów inwestycji jest zróżnicowanie i efektywniejsze wykorzystanie energii w regionie poprzez termomodernizację oraz zastosowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach przedsięwzięcia stworzony zostanie wysokosprawny i czysty ekologicznie system energetyczny, zapewniający bezpieczeństwo energetyczne szpitala i optymalne wykorzystanie surowców energetycznych umożliwiający ograniczenie zużycia energii i negatywnego oddziaływania na środowisko. Kolejnym elementem projektu pozytywnie wpływającym na środowisko naturalne jest systemowa modernizacja i automatyzacja pracy kotłowni szpitalnych, sieci i węzłów cieplnych w celu zminimalizowania strat energii oraz zwiększenia ich efektywności energetycznej. Dodatkowo przedmiotowy projekt przewiduje również  budowę źródeł wytwarzających energię na bazie surowców odnawialnych tj.: budowa źródeł energii wykorzystujących energię słońca poprzez zamontowanie kolektorów słonecznych.

- równych szans ,gdyż realizacja przedsięwzięcia wzmocni potencjał służby zdrowia w województwie lubuskim oraz poprawi warunki leczenia pacjentów. Dzięki modernizacji obiektów Szpitala wzrośnie jakość świadczenia usług medycznych, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na stan zdrowia pacjentów. Bezpieczeństwo pacjentów będzie również bardziej zapewnione dzięki zastosowaniu odpowiednich okien, spełniających odpowiednie normy dla szpitali psychiatrycznych. Komfort poczucia ciepła przez hospitalizowanych wpłynie na ich szybszy powrót do zdrowia, a także zapewni lepsze warunki pracy dla personelu szpitalnego. Ważnym aspektem modernizacji budynków Szpitala są pacjenci, dla których komfort leczenia jest bardzo istotny w powrocie do zdrowia. Chorzy hospitalizowani w SP Sz NiPCh w Międzyrzeczu wymagają specjalnej opieki oraz doskonałych warunków  ,aby efekty leczenia przynosiły oczekiwany skutek.

- społeczeństwa informacyjnego , gdyż kupowane w projekcie urządzenia są bardzo zaawansowane technologicznie(nowoczesny komputer sterujący węzłem cieplnym, panele sterujące kolektorami słonecznymi). W sterowaniu maszynami i monitoringu parametrów pracy urządzeń wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. W wewnętrznym komputerze przechowywane będą także wszystkie dane archiwalne pozwalające właściwie określić ilość zużytej energii i jej koszt.

Fundusze Europejskie ...

dla rozwoju lubuskiego

___________________________________________________________________________

 

W przedmiotowym przedsięwzięciu pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii – e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu pełni funkcję partnera w zawiązanym na potrzeby przygotowania i wdrożenia przedsięwzięcia konsorcjum projektowym. Funkcję Lidera w Konsorcjum piastuje Uniwersytet Zielonogórski, natomiast obok naszego szpitala  partnerami projektu jest jeszcze 9  innych jednostek medycznych z terenu województwa lubuskiego .

 

 

Partnerami projektu są:

 

  Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze

 Szpitale Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

 Samodzielny Publiczny Zakłade Opieki Zdrowotnej w Sulechowie z siedzibą w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 1,

            Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli z siedzibą w Nowej Soli

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy

            Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o.  z siedzibą w Żarach

         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie z siedzibą w Sulęcinie

           Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

            Wojewódzki  Szpitale Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu

         Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach

 

 

Zakres inwestycyjny dla naszej jednostki polega na zakupie specjalistycznego wyposażenia w postaci sprzętu teleinformatycznego  służącego ucyfrowieniu pracowni RTG w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu . Na niniejszy sprzęt składać się będą następujące elementy :

 

 

- Zestaw do digitalizacji - USG – 2 szt.

- Lokalny (buforowy) serwer PACS - 1szt.

- Lokalny serwer RIS - 1szt.

- Stacja technika - 1szt.

- Replikator płyt - 1szt.

- Zestaw płyt obrazowych - 1szt.

- Czytnik płyt obrazowych - 1szt.

- Lekarska stacja opisowa - 1szt.

- Drukarka do klisz - 1szt.

- Stanowisko do rejestracji  -1szt.

- System zarządzania obrzeżem sieci

(VPN)- 1szt.

 

Dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu plan inwestycyjny przedstawia się następująco :

Całkowita wartość projektu :  728 285,16 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania LRPO ( udział 85 %) : 583 938,66 zł    
Dotacja celowa  z budżetu  Województwa Lubuskiego : 103 950,00 zł                     

Środki szpitala : 40 396,50 zł

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

Przydatne adresy stron internetowych:


 Portal RPO Lubuskie
www.lrpo.lubuskie.pl

http://rpo.lubuskie.pl


 Portal Funduszy Europejskich
www.funduszeeuropejskie.gov.pl


 Portal Funduszy Strukturalnych
www.funduszestrukturalne.gov.pl


 Ministerstwo Infrastruktury i  Rozwoju

www.mir.gov.pl


• Komisja Europejska
ec.europa.eu/index_pl.htm

 

 

 

                                  Sporządziła : Anna Małecka

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link


  
© 2007 - 2024 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.