Sobota 13 lipca 2024               Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
Spis treści
SZPITAL
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
RODO DLA PACJENTA
OFERTY PRACY
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133
Programy profilaktyczne i promocyjne zdrowia

W 2011 roku w szpitalu realizowane są następujace programy profilaktyczne i promocyjne w zakresie zdrowia

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA:

Główną grupę zawodową szpitala stanowią kobiety dlatego też zawiązana została grupa robocza mająca na celu realizację następujących zadań na terenie jednostki :
Zadanie 1: Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi
 * Edukacja kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi (nauka samobadania piersi, badania palpacyjne).
    * Badania mammograficzne dla kobiet powyżej 40 roku życia (w trzech grupach wiekowych 25-40 -środki unijne ,40 - 49 lat (finansowane przez UM , NFZ) oraz w wieku 50 - 69 lat (finansowane przez NFZ) – przeznaczone dla kobiet, które w czasie ostatnich dwóch lat nie miały mammografii.
    * Druk jednolitych materiałów informacyjnych
    *pomoc psychologiczna
    *współpraca z klubami Amazonek
Zadanie 2: Profilaktyka raka szyjki macicy
* Badania cytologiczne dla pracowników szpitala w wieku 25 - 59 lat (finansowane przez NFZ).
    * Edukacja zdrowotna kobiet w tym zakresie (spotkania, materiały – środki fundacji , UM , UMŁ, NFZ).
   * Szkolenie dla pracowników  z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy.
   * Druk jednolitych materiałów (do badań finansowanych przez NFZ).
   *pomoc psychologiczna
Program zakończony zostanie organizacją konferencji polsko-niemieckiej ( 20 października 2012 ) na temat Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi w obu krajach i jednostkach partnerskich, na konferencji podjęta zostanie inicjatywa cyklicznych jednorocznych spotkań.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

1.Program edukacyjny dla pracowników w postaci szkoleń na rzecz trzeźwego stylu życia
2.Korzystanie z dostępności bazy sportowo- rekreacyjnej  ( sala gimnastyczna, muzykoterapia według programu)
3.Dostępność do materiałów edukacyjnych we współpracy z Ruchami AA i wydawnictwem PARPA
4.Pozyskiwanie środków gminnych na poszerzenie bazy materiałów edukacyjnych dla personelu i pacjentów oddziału
5.Promowanie zdrowego stylu życia dla rodzin alkoholowych i mieszkańców miasta i okolic( spotkania rocznicowe, bezalkoholowe zabawy, organizowanie wyjazdów na Trzeźwościowe Spotkania Ogólnopolskie
6.Współpraca z instytucjami ( szkoła, policja, opieka społeczna ...) w zakresie edukacji uczniów i rodziców w obszarze zagrożeń uzależnieniem
Opieka nad osobami uzależnionymi COTUA
-podstawowy, intensywny program dla uzależnionych od alkoholu kobiet i mężczyzn
-program konsultacji i pomocy doraźnej dla osób współuzależnionych  i rodzin osób uzależnionych
-realizowanie leczenia dla osób skierowanych przez Sądy
-program „after care” dla absolwentów oddziału i ich rodzin ( pomoc poszpitalna)
-zagadnienia psychologiczne w realizowaniu programu 12 kroków
-mitingi zamknięte dla pacjentów COTUA  i OLAZA
-współpraca i pomoc zespołu terapeutycznego dla ruchu AA, AL-ANON i Klubu Abstynenta
-współpraca oddziału z siecią Poradni Uzależnień na terenie województwa oraz Urzędami Gminy
-realizowanie programu naprawy warunków lokalowych i poszerzenia dostępności do leczenia na lata 2011/2012, w tym starania o środki finansowe z zewnątrz
-rozszerzenie oferty opieki ambulatoryjnej przez programy  Poradni Uzależnień  na terenie szpitala
-uczestnictwo pracowników szpitala w pracach Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-kontynuowanie szkoleń pracowników  i pozyskiwanie środków na szkolenia w zakresie lecznictwa odwykowego
-współpraca i współudział w realizacji programu rozwoju duchowego z Duszpasterzami Trzeźwości  w Gorzowie

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA I PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Na Oddziałach szpitalnych prowadzone są autorskie programy mające na celu podwyższenie jakości zdrowia pacjentów oraz profilaktyka prozdrowotna poprzez:
1. kształtowanie prawidłowego rozwoju fizycznego pacjentów :
 * rozwijanie różnych grup mięśniowych- ćwiczenia gimnastyczne i rehabilitacyjne;
 * wyrabianie systematyczności i dokładnego wykonywania ćwiczeń;
 * lansowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu;
 * wdrażanie doprowadzenia zdrowego trybu życia, odpowiedniej diety, dostosowywania ubioru do pory roku i temperatury;
  * wyrabianie dokładności i systematyczności w nawykach higienicznych.
  2. kształtowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego:
 * zachęcanie do uśmiechu i pozytywnego nastawienia do rzeczywistości;
 * rozładowywanie agresji wewnętrznej ;
 * kształtowanie asertywności;
 * dokonywanie właściwego wyboru przy podejmowaniu decyzji;
 * wdrażanie do współdziałania w grupie.
  3. kształtowanie prawidłowego rozwoju intelektualnego:
 * wprowadzenie ćwiczeń  pobudzających półkule mózgowe, ułatwiających uczenie się;
 * wzbogacenie słownictwa, wzmocnienie techniki czytania;
 * zaznajomienie się i rozumienie specyficznej formy przekazu,
 * pobudzanie wyobraźni poprzez warsztaty terapio-zajęciowe; muzykoterapia ,biblioterapia
 * wspólne wyjścia do kina szpitalnego ;
 * wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytych wiadomości w codziennym życiu, systematyczności.
  4. poszerzenie zakresu wiedzy z określonych dziedzin:
 * zaznajomienie z rodzajem używek i niebezpieczeństwem, jakie wywołuje ich używanie;
 * profilaktyka uzależnień.

Propagowanie wiedzy o podstawowych zasadach prowadzenia zdrowego stylu życia
Na Oddziałach szpitalnych prowadzone są autorskie programy dla pacjentów mające na celu poszerzenie wiedzy o podstawowych zasadach prowadzenia zdrowego stylu życia w zakresie:
 * Przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 * Podtrzymywanie wysokiego poziomu wszechstronnej aktywności ruchowej.
 * Prawidłowe odżywianie się.
 * Hartowanie organizmu.
 * Utrzymywanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości.
 * Rozwijanie umiejętności walki ze stresem.
 * Kształtowanie i umacnianie postawy aktywnej, zapewniającej radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych.
 * Wyeliminowanie nałogów.
 * Życzliwość dla innych.

REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACJI  ZDROWOTNEJ

Edukacja zdrowotna  stanowi istotny element programu przyjętego w szpitalu.
Program ten realizowany jest poprzez  organizację cyklicznych spotkań  oraz szkoleń wśród pacjentów i personelu medycznego .  Edukacja zdrowotna obejmuje swym zakresem :
- kształtowanie świadomości wartości zdrowia,
- nabywanie wiedzy o zdrowiu i jego uwarunkowaniach,
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec własnego zdrowia i innych
- uczenie się umiejętności, które są niezbędne dla kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu
- podejmowanie decyzji i wyborów korzystnych dla zdrowia.
Ważnym celem promocji zdrowia w szpitalu jest zdrowy styl życia całej społeczności szpitalnej oraz stworzenie korzystnych dla zdrowia warunków pobytu dla pacjenta i pracy dla personelu medycznego .
Tematyka Programu na rzecz Edukacji Zdrowotnej podejmowana jest również łamach gazetki szpitalnej „ Obrzyce”


PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA

Wg. przyjętego rocznego harmonogramu odbywają się spotkania i wewnętrzne szkolenia dla personelu medycznego oraz pacjentów , swoim zakresem tematycznym obejmują następujące zagadnienia : palenie tytoniu, odżywianie, aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, spożywanie alkoholu oraz sposób, w jaki ludzie zachowują się względem siebie i innych. Celem cyklicznych spotkań jest zwiększenie świadomości społeczności szpitalnej  na tematy związane ze zdrowiem, rozpowszechnianie informacji oraz wymianę najlepszych rozwiązań. Tematy z zakresu programu promocji zdrowia podejmowane są na łamach gazetki „ Obrzyce”

REALIZACJA PROGRAMU POPRAWY DOSTĘPU DO BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DLA PACJENTÓW


W infrastrukturze budynkowej szpitala funkcjonuje  sala gimnastyczna wraz z wyposażeniem ,dostępna dla pacjentów w godzinach 13.00-20.00. W strukturze szpitala działa także Centrum Terapiii opieki medycznej obejmujący swoim oddziaływaniem terapeutycznym pacjentów z różnymi zespołami niesprawności ruchowej  lekkiej, umiarkowanej i ciężkiej  (poruszających się samodzielnie,  na wózkach z pomocą osoby towarzyszącej, chodzących przy balkoniku lub o kulach) . Przy szpitalu zlokalizowany jest również stadion oraz kort tenisowy.

PROGRAM MÓWIĘ NIE DOPALACZOM

Udział szpitala w akcji profilaktycznej  pod nazwą „Nie dopalam! Jestem SPOKO!”. Happening adresowany jest dla dzieci i młodzieży lubuskich szkół. Celem zaplanowanego przedsięwzięcia jest uwrażliwienie młodych ludzi, na problem dopalaczy, które stały się kolejnym zagrożeniem we współczesnym świecie. W przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom używania dopalaczy największe znaczenie ma właściwa edukacja i informacja skierowana do młodzieży oraz dzieci w wieku szkolnym. Oprócz przekazania informacji o charakterze pozytywnym, celem akcji jest modelowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży poprzez zaprezentowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
Przedstawiciele szpitala udzielali porad w celu :
- zaangażowania młodych uczestników happeningu w walkę z dopalaczami – uświadomienie młodzieży zagrożeń dla zdrowia i życia, jakie niesie za sobą przyjmowanie dopalaczy do organizmu człowieka,
– uświadomienia młodzieży, że istnieje inna droga niż dopalacze,
– zaangażowania młodzieży w przedsięwzięcie „mówię NIE dopalaczom” - pokazanie młodym ludziom,   iż spędzenie wolnego czasu i dobra zabawa jest możliwa bez używek, alkoholu i narkotyków, – wykreowania postaw asertywnych – jak  odmawiać dilerom – co powstrzymałoby Cię przed braniem dopalaczy, – zamiast brać możesz….!
Przez tą akcję Szpital  wpisuje się w realizację ogólnopolskiej kampanii przeciwko stosowaniu środków odurzających przez młodzież „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, której patronuje Minister Zdrowia Ewa Kopacz.

PROGRAM REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ


Program adresowana do pacjentów szpitala chorych psychicznie (z rozpoznaniem psychoz oraz zaburzeń afektywnych) , który swoim zakresem obejmuje :
• Trening umiejętności społecznych polegający na nauce nawiązywania kontaktu, prowadzenia rozmowy i rozwiązywania problemów.
• Trening edukacyjny polegający na nauce aktywnego udziału we własnym leczeniu poprzez rozpoznawanie wczesnych objawów choroby, uzyskanie informacji o leczeniu przeciwpsychotycznym i przeciwdepresyjnym, w tym o lekach, o ich działaniu, nauka samodzielnego przyjmowania leków i oceny skutków ich działania, rozpoznawanie objawów ubocznych i radzenie sobie z nimi.
• Treningi samoobsługi np.: higieniczny, umiejętności praktycznych ( kulinarny, budżetowy, zarządzania czasem – planowania i przewidywania).
• Opieka socjalna pracownika socjalnych zatrudnionych w szpitalu  – pomoc                 w kontaktach z urzędami (opieka społeczna, szkoła), współpraca w rozwiązywaniu problemów np. szkolnych, socjalnych, finansowych, mieszkaniowych.
• Kontakty z różnymi placówkami.
• Psychoedukacja rodziny pacjentów
Rehabilitacji wczesna realizowana jest poprzez psychoedukację i terapię zajęciową.
1. Psychoedukacja
Spotkania psychoedukacyjne dla rodzin i opiekunów pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i zaburzeń schizoafektywnych oraz odrębne dla pacjentów.
Zajęcia odbywają się w cyklach, prowadzonych przez lekarza lub psychologa oraz pielęgniarkę. Cykl składa się z 5 spotkań, każde z nich trwa ok. 60 min. Grupy dla rodzin oraz pacjentów spotykają się raz w tygodniu.
W grupie pacjentów ze schizofrenią prowadzony jest trening współuczestniczenia w leczeniu. Omawiane są objawy uboczne leków, zasady ich dawkowania oraz przeciwdziałanie nawrotom choroby.
Realizowane tematy dla rodzin:
o Spotkanie wstępne
o Czym jest schizofrenia?
o Jakie są przyczyny schizofrenii?
o Jak można leczyć schizofrenię?
o Metody terapii psychospołecznej
o Zapobieganie nawrotom.
o Rola rodziny
o Spotkanie końcowe. Podsumowanie

2. Terapia zajęciowa
Terapia zajęciowa : usprawnianie fizyczne poprzez zajęcia ruchowe wykonywane      na sali gimnastycznej, a następnie kontynuowane w pracowni przez odpowiednio dobrane czynności manualne oraz poprawę stanu psychicznego pacjentów. Osiągana jest w trakcie pracy/ czynności, która odwraca uwagę od problemu i schorzenia oraz usuwa lęk i rozmyślanie nad przyszłością i przeszłością. Praca działa uspokajająco i zmusza do skoncentrowania uwagi na konkretnej czynności i myśleniu o niej.
Do zadań terapii należy również nauczenie chorych czynności dnia życia codziennego, poczucia estetyki, rozwijanie spostrzegawczości, własnych zainteresowań. Przygotowuje ona do współżycia z innymi osobami, a tym samym pracy w grupie. Trening czystości uczy chorego utrzymania porządku we własnym otoczeniu oraz higieny osobistej.
Prace dobiera się w zależności od zainteresowań, poziomu umysłowego  oraz możliwości chorego.
Terapia zajęciowa rozwija poczucie potrzeby pracy, działa mobilizująco  oraz uspokajająco.
Zajęcia odbywają się w grupach w  godzinach od 9.00 do 18.00 i obejmują wszystkich pacjentów oddziału.
Zajęcia na terenie szpitala mają następujące formy: biblioterapia, wieczorki, zabawy taneczne, pikniki , imprezy kulturalne, ćwiczenie prostych umiejętności społecznych, gimnastyka, zajęcia manualne, plastyczne w pracowni terapii.
Zajęcia poza szpitalem to: spacery, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, imprezy sportowe.

PROGRAM TERAPII PRZEZ SZTUKĘ


Arteterapia – to działanie skierowane na utrzymanie i/lub podnoszenie poziomu jakości życia przy pomocy szeroko rozumianych dzieł sztuki i uprawiania sztuki . Arteterapia może być prowadzona poprzez wykorzystanie spontanicznej twórczości, działania kreatywne podejmowane w sytuacji terapeutycznej. W naszej pracy przyjmujemy założenie, że proces twórczy jest spontanicznym i nieświadomym dążeniem do samourzeczywistnienia się poprzez działanie, w następstwie czego powstaje wytwór jako produkt nieświadomej i świadomej części osobowości.
1/ Muzykoterapia
Cele i zadania:
Muzykoterapia w szpitalu realizowana jest jako forma psychoterapii grupowej, obejmująca pacjentów z poszczególnych  oddziałów . Jest zaplanowanym procesem interakcyjnym między pacjentem a grupą, realizującym określone cele diagnostyczne i terapeutyczne. Jest również uczeniem dostrzegania i rozwiązywania problemów z aktywnym udziałem pacjenta i grupy.
Składa się z następujących elementów:
1. Terapia ruchowa z elementami tańca, improwizacji ruchowej i gimnastyki
2. Muzykoterapia receptywna – wyobrażeniowa
3. Muzykoterapia produktywna – improwizacja indywidualna, grupowa na instrumentach muzycznych.
Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu prowadzone przez muzykoterapeutę .
2.  Terapia poprzez zajęcia plastyczne
Cele i zadania:
• aktywizowanie chorych
• rozszerzenie możliwości przeżywania i ekspresji emocji związane z procesem twórczym,
• doświadczanie wglądu i pozawerbalne wyrażanie uczuć
• zapobieganie inwalidyzacji m.in. poprzez spontaniczne współdziałanie
 Zajęcia zespołowe i indywidualne odbywają się  3 razy w tygodniu po 2 godziny prowadzone przez grupę terapeutyczną – psycholog i arteterapeuta oraz pielęgniarka.
Stosowane techniki plastyczne
dripping ( kapanie farbą), areografia (prószenie), rzeźba, instalacje przestrzenne, odlewy w gipsie, mozaika. odciski w farbie, collage, papier czerpany, malowanie (m. in. na gipsie, pędzlem, rękami),, malowanie na płótnie .

_______________________________________________________________________________________

 

SZKOLENIA WEWNĄTRZZAKŁADOWE

 

1.  Prawa pacjenta w świetle obowiązujących aktów prawnych

2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania związanych z używaniem alkoholu

3. Zasady opieki na d pacjentem z zespołem depresyjnym

4. Profilaktyka przedwczesnej zachorowalności i ograniczenia negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu

5. Specyfika relacji pielęgniarki z pacjentem chorym psychicznie   

6. Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w oparciu o obowiązujące akty prawne

7. Opieka pielęgniarska wobec pacjenta u którego występują objawy niepożądane w przebiegu leczenia w postaci zespołu Parkinsona

8. Udział pielęgniarki w procesie psychoedukacji chorego psychicznie i jego rodziny

9. Profilaktyka skutków długotrwałego unieruchomienia pacjenta

10. Zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia

11. Marskość- przyczyny zachorowań , dieta

12. Wpływ diety na zdrowie i życie człowieka

13. Zaburzenia odżywiania- anoreksja i bulimia

14. Otyłość jako choroba cywilizacyjna – przyczyny , dieta

15. Wpływ poszczególnych witamin na zdrowie i organizm człowieka

16. Zapobieganie zakażeniom wśród pracowników  szpitala ( badania okresowe, szczepienia

     ochronne , postępowanie po ekspozycji )

17. Profilaktyka zakażeń związanych z cewnikowaniem pęcherza moczowego

18. Czynniki ryzyka wystąpienia zapalanie płuc u pacjentów psychogeriatrycznych

19. Epidemiologia chorób alergicznych

20. Profilaktyka zakażeń wewnątrzoddziałowych poprzez prawidłowe zastosowanie procesów

      dezynfekcji , dekontaminacji i sterylizacji . Zasady sporządzania preparatów dezynfekcyjnych

21. Zakładanie oraz pielęgnacja wkuć dożylnych

22. Zakażenie paciorkowcem

23. Zakażenia drożdżakowi i grzybice skóry

24. Ryzyko ekspozycji na czynniki zakaźne

25. Sepsa i jej skutki

26. Zatrucia pokarmowe

27. Escherichia coli

28. Zakażenia wewnątrzszpitalne jako problem epidemiologiczny

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

I . Lubuski Piknik Zdrowia ( corocznie – czerwiec )

W ramach stoiska-informacyjno/promocyjnego reprezentanci  naszej  jednostki podejmowali następujące zadania  :
-wykonanie pomiaru ciśnienia , tętna , cukru
- psycholodzy i  terapeuci  bezpłatnie przeprowadzali testy, konsultacje psychologiczne i terapeutyczne w zakresie radzenia sobie ze stresem i problemami
 - konsultacje w zakresie radzenie sobie z głodem alkoholowym/narkotykowym, emocjami, stresem, komunikowaniem się z otoczeniem,  trening asertywnych zachowań  , porady w zakresie zaburzeń nerwicowych i osobowości
- konsultacje w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz możliwości skorzystania z pomocy różnych instytucji

-  prowadzono edukację i wiedze na temat leczenia i mechanizmów chorób alkoholowych i uzależnieninowych od narkotyków
- udostępnienie uczestnikom pikniku alkoholookularów symulujących stan upojenia alkoholowego
- konkurs z wiedzy na temat skutków nadużywania dopalaczy, alkoholu , narkotyków
- malunki plenerowe
- wystawa prac malarskich i ręcznych podopiecznych szpitala

 

II. Przystanek Woodstok – w ramach submarki Zdrowe Lubuskie ( corocznie- sierpień)

Personel szpitala udzielał :

-  konsultacji w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków                       
 - konsultacji w zakresie radzenie sobie z głodem alkoholowym/narkotykowym, emocjami, stresem, komunikowaniem się z otoczeniem,  trening asertywnych zachowań  , porady w zakresie zaburzeń nerwicowych i osobowości  .           
- prowadzenie edukacji i wiedzy na temat leczenia i mechanizmów chorób alkoholowych                  i uzależnieinowych od narkotyków

Każdy „festiwalowicz”  mógł poddać się badaniu alkotestem. Nasi przedstawiciele  umożliwili także odwiedzającym nasz namiot założenie alkoholookularów , w których widzi się świat,           jak        po wypiciu kilku głębszych.

 

III. 10 września - Światowy Dzień Zapobiegania  Samobójstwom

  Akcja promocyjna -wsparcia działań na rzecz  Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, ludzi którzy przeżyli samobójstwo, jak również wyrażenie pamięci o Tych, którym pomoc przyszła za późno –inicjatywa  „Zapal świeczkę o godzinie 20:00 w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom” , ulotki, roznoszenie ulotek i plakatów  organizowanie pogadanek dla dzieci            i młodzież , pacjentów.

 

IV. 10 września -   Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

Akcja promocyjna Programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, ulotki, plakaty , pogadanki            w szkole.

 V Międzynarodowe Ćwiczenia Zespołów Ratowniczych Medline 2011 Międzyrzecz- udział personelu w symulowanych akcjach ratowniczych , edukacja społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy .

 VI. Pola Nadziei4  październik 2011 /Uczniowie Zespołu Edukacyjnego Szkoły Podstawowej      nr 4 w Międzyrzeczu/ Obrzycach oraz podopieczni  Samodzielnego Publicznego Szpitala     dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu  po raz pierwszy wspólnie przystąpili       do   międzynarodowego programu – „Pola Nadziei”, polegającego na sadzeniu jesienią symboli akcji żółtych żonkili  „Pola Nadziei" to akcja, która ma uczulić społeczeństwo na problem śmierci , ma uczyć większej otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych, a także rodzin będących w żałobie .Symbolem akcji jest żółty żonkil uznawany za międzynarodowy symbol nadziei, który ma  przypominać nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy     i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. W tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia symbolizując kruchość i ulotność życia. POLA NADZIEI to program stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care                   z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym  głównie na raka. Organizatorem i koordynatorem akcji w Polsce jest Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu  oraz  Zespół Edukacyjny  Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu/Obrzycach  poprzez zaangażowanie dzieci     i młodzieży  w działania twórcze, chce zachęcać do wolontariatu i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

 

VII. Akcja - Pokonaj swój niepokój- 12 październik w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego  ( Sala kolumnowa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej –Górze)- spotkanie z 400 uczniami z 18 szkół

Z roku na rok wzrasta liczba osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Problem coraz częściej dosięga osób w wieku szkolnym. Depresja, stany lękowe i psychozy. To najczęstsze problemy psychiczne jakie dotykają coraz więcej młodych osób .Dzięki niniejszej akcji  młodzież i dzieci mogła zasięgnąć porady  jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne . Specjaliści ze SP Szpitala          dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu-  lekarze ,psycholodzy i  terapeuci  bezpłatnie przeprowadzili testy, konsultacje psychologiczne i terapeutyczne w zakresie radzenia sobie             ze stresem i problemami. Nasi specjaliści  mieli na celu pokazać młodzieży, że rozmowa                       z psychologiem czy psychiatrą to nie powód do wstydu.

 

VIII. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego  w szpitalu 10-11 październik 2011

Centrum Terapii  organizuje w dniu 10.10.2011 dla pacjentów  zabawę taneczną z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego przy akompaniamencie  orkiestry.

Z tej okazji w dniu  11.10.2011 odbyła się Masz Św., którą ks. Proboszcz – kapelan szpitala odprawił w intencji pacjentów i pracowników. Po jej zakończeniu, w sali konferencyjnej miała miejsce dyskusja panelowa na temat wykluczenia społecznego pacjentów psychiatrycznych  poprzedzona wystąpieniem Pana Dyrektora. Na zakończenie obchodów odbył się koncert bas barytona Armanda Perykietki

 

IX.  I NAUKOWA KONFERENCJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA W MIĘDZYRZECZU

 W dniu 5 listopada 2011 r.  w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej I naukowa polsko-niemiecka  konferencja psychoterapeutyczna. Organizatorem wydarzenia był Zespół Całodobowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości wyżej wymienionego Szpitala. Zaszczycili nas obecnością Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej  Piotr Dworczyk oraz były Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego a jednocześnie superwizor naszego Oddziału Wojciech Hańbowski. Obaj Panowie moderowali dyskusję o referatach na temat „Odtwarzania relacji z pierwotnymi obiektami w procesie terapeutycznym a korektywne doświadczenia”.  Można powiedzieć, że konferencja stanowiła platformę edukacyjną dla psychoterapeutów z całego kraju i Niemiec. Praktycy - klinicyści podjęli się trudnego wyzwania, prezentując pracę z pacjentami z głęboko zaburzoną osobowością. Wśród prelegentów należy wymienić:
Panią Wiesławę Łodej-Sobańską- psychoterapeutkę szkoleniową i superwizorkę PTPP, Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, PTP,
Panią Katarzynę Lendę-Woźniak - psychologa i psychoterapeutkę z Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie,
 Panią Annę Bieniek- Ordynatora Oddziału Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu wraz            z Zespołem Panią Annę Bogucką-Bonikowską oraz Panią Paulinę Lelujka,
Pana Stefana Maria Seidl – dyplomowanego psychologa z Kliniki Schlei w Schleswig                     w północnych Niemczech wraz z Zespołem pielęgniarskim,
oraz Panią Teresę Gałązka-Bazydło- kierownika Oddziału w Międzyrzeczu.

 

X.  „Zakażenia HIV/AIDS – aktualne problemy” -konferencja naukowa- 25 listopada 2011

czynny udział pracowników szpitala w pracach Zespółu ds. opracowywania i realizacji programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w Województwie Lubuskim na lata 2009 -2011, organizowanie spotkań i pogadanek z młodzieżą , akcja ulotkowa .

 

XI. Zabawa Andrzejkowa – corocznie – Centrum Terapii organizacja dla pacjentów zabawy andrzejkowe

 

XII. Koncerty i jasełka – grudzień 2011 ( corocznie)

- Z okazji nadchodzących Świąt Bożonarodzeniowych zorganizowano w Szpitalu koncert świąteczny, który odbył się w czwartek 15 grudnia o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej .          W koncercie kolędowym wykonanym przez dzieci i młodzież Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Międzyrzeczu udział wzięli podopieczni naszego szpitala. Utwory specjalnie dobrane na tę okazję w wykonaniu zaangażowanych emocjonalnie wykonawców wzbudziły entuzjazm widowni. Na zakończenie koncertu dzieci i harcerze Zespołu Edukacyjnego Szkoły Podstawowej                   nr  4  w Międzyrzeczu wręczyli gościom własnoręcznie wykonane kartki świąteczne .Dyrekcja Szpitala oraz Szkoły Muzycznej podziękowała dzieciom i młodzieży  za wspaniałą inicjatywę wspólnego kolędowania  i życzyła wszystkim zebranym zdrowych i wesołych świąt oraz pomyślności   w Nowym Roku . Koncert przygotowany w ramach realizowanej  międzynarodowej akcji : „ Pola Nadziei ”

- Przekazanie na ręce pacjentów i personelu Betlejemskiego Światła Pokoju przywiezione z Groty Narodzenia Jezusa w Betlejem. Po Mszy św. w Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża       w Międzyrzeczu - Obrzycach z rąk Harcerek i Harcerzy z 6 Drużyny Harcerskiej Wagabunda światło odbierali mieszkańcy oraz przedstawiciele szpitala. Betlejemskie Światło Pokoju - symbol nadziei, miłości i pojednania nawołuje do wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi                 i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. Harcerze, roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski, pełnią służbę, ulepszają świat. Działając w swoim mieście, regionie, najbliższej okolicy, niosą pokój oraz ideę braterstwa. Wielu podopiecznych naszego szpitala pozostaje na święta na oddziałach a betlejemskie światło     w  swojej prostocie napełnia pomieszczenia domowym ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa budując atmosferę rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.

 

- jasełka /Na dwa dni przed Wigilią w czwartek 22 grudnia  w Sali konferencyjnej zgromadzona publiczność wśród których byli podopieczni szpitala, dzieci i młodzież z Zespołu Edukacyjnego Szkoły podstawoej nr 4 w Międzyrzeczu/Obrzycach   pracownicy szpitala obejrzała  przepiękne jasełka .Inscenizację  przygotowali podopieczni szpitala pod kierunkiem pedagogów i instruktorów terapii zajęciowej Centrum Terapii .Treścią tej wspaniale przygotowanej inscenizacji była historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Widzowie usłyszeli również urzekające kolędy w wykonaniu aktorów , którzy zachęcali wszystkich do wspólnego kolędowania . Dopełnieniem jasełek były przepiękne dekoracje i stroje aktorów wykonane przez pacjentów pod okiem instruktorów  terapii zajęciowej Centrum Terapii, to wspaniałe widowisko pozwoliło na prawdziwe duchowe przygotowanie uczestników na nadchodzące Święta.Po zakończonych jasełkach podopieczni szpitala spotkali się z Dyrektorem Szpitala , ks. Proboszczem oraz Naczelną Pielęgniarką na Wspólnej Wigilii w Centrum Terapii , przybyli goście  złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia, cudownych i radosnych Świąt.

XIII. Teatr za Murem z wizytą  w szpitalu


W dniu 28.12.2011 roku osadzeni z Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu w ramach działającego „ Teatru za murem” wystawili dla podopiecznych  naszego szpitala sztukę "Oskar i Pani Róża"  na podstawie  jednej z najpiękniejszych i najsłynniejszych powieści Erica-Emmanuela Schmitta, znakomitego francuskiego pisarza, wyróżnionego w 2010 roku Le Prix Goncourt de la Nouvelle.

Sztuka opowiadała o dziesięcioletnim Oskarze, który umiera na białaczkę. W uporaniu się                z codziennością pomaga mu tajemnicza Pani Róża-wolontariuszka - staruszka mająca za sobą karierę zapaśniczki, odwiedzająca chorych  w szpitalu. Kobieta zaprzyjaźnia się z chorym Oskarem ,który pieszczotliwie zaczyna nazywać ją swoją ciocią. To właśnie ciocia Róża wpada na pomysł pisania listów do „Szanownego Pana Boga”, a także na pomysł potraktowania każdego cennego dnia życia jako kolejnych dziesięciu lat. W taki sposób tytułowy bohater każdego dnia pisze list opisujący „dziesięć lat” jego życia. Bóg jest dla niego kimś coraz bliższym i mały chłopiec otwiera się przed nim coraz bardziej. Dzieli się z nim swoimi myślami, spostrzeżeniami i problemami. Z każdym listem chłopiec zaczyna coraz bardziej wierzyć w Boga. Coraz bardziej jest też pogodzony z tym, że będzie musiał umrzeć.

Po niniejszym przedstawieniu prowadzona były pogadanki z pacjentami na temat przesłania sztuki , , młodzieżą i dziećmi o idei wolontariatu i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi zgłasza choremu , zaangażowaniu osadzonych Aresztu w jego wystawienie itp.

 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link


  
© 2007 - 2024 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.