Niedziela 16 czerwca 2024               Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
Spis treści
SZPITAL
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
RODO DLA PACJENTA
OFERTY PRACY
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133
Statut i schemat organizacyjny Szpitala

 

 

 
S T A T U T      I    S C H E M A T          O R G A N I Z A C Y J N Y

 

Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu
 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1


1 . Firma podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą brzmi: „Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu”.
2 . „Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu” działa
pod nazwą określoną w ust. 1 oraz używa nazwy skróconej: SPSNPCH.
3 . SPSNPCH może używać znaku słowno – graficznego (logo) w postaci:

 

 

 

 


§ 2


Siedzibą SPSNPCH jest Międzyrzecz w województwie lubuskim.


§3


SPSNPCH działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ,
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231,
poz. 1375)
3) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
4) wpisu do krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023375,
5) wpisu do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego
przez Wojewodę Lubuskiego,
6) niniejszego statutu.


§ 4


Podmiotem tworzącym dla SPSNPCH jest Województwo Lubuskie, jako jednostka samorządu
terytorialnego wykonująca swoje zadania poprzez organy, którymi są Sejmik Województwa Lubuskiego
i Zarząd Województwa Lubuskiego.


Rozdział II
Cele i zadania SPSZNPCH


§5


1. Celem działania SPSNPCH jest udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie
psychiatrii, neurologii, promocji zdrowia, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia oraz stosowanie innych działań leczniczych i rehabilitacyjnych wynikających z procesu
leczenia, na zasadach określonych ustawą o działalności leczniczej.
2. Cele działania SPSNPCH obejmują także udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie
umów cywilnych z osobami fizycznymi i cudzoziemcami.


§ 6


1. SPSZNPCH może prowadzić wyodrębnioną działalność gospodarczą w zakresie: prowadzenia apteki
otwartej, wynajmu lokali mieszkalnych, wynajmu lub wydzierżawiania wolnych pomieszczeń,
prowadzenia działalności handlowej w zakresie własnych wyrobów, świadczenia usług możliwych
do wykonania przez komórki zaplecza gospodarczego i technicznego Szpitala, na zasadach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. Działalność gospodarcza nie może
ograniczać zadań określonych w § 5 ust.1 i 2. Całkowity dochód z tej działalności przeznaczony jest
na finansowanie działalności SPSNPCH.
2. Prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 nie może ograniczać
dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów.
3. Do zadań SPSNPCH należy ponadto wykonywanie zadań obronnych w czasie pokoju,
w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu
zagrożenia państwa i wojny.


Rozdział III
Organy SPSNPCH


§7


Organami SPSNPCH są:
1) Dyrektor,
2) Rada Społeczna.


§ 8


1. SPSNPCH kieruje Dyr. ektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące SPSNPCH i ponosi odpowiedzialność za jego
zarządzanie.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w SPSNPCH .
4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań, ustalając każdorazowo
zakres i czas ich umocowania.


§ 9


Zarząd Województwa Lubuskiego nawiązuje z Dyrektorem SPSNPCH stosunek pracy na podstawie
powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.


§ 1 0


1. Rada Społeczna SPSNPCH jest organem inicjującym i opiniodawczym organów Województwa
Lubuskiego oraz organem doradczym Dyrektora SPSNPCH
2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa
Lubuskiego.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata i upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej.
4. Przed upływem kadencji każdy członek Rady może zostać odwołany przez Zarząd Województwa
Lubuskiego, w następujących przypadkach:
1) na wniosek samego członka Rady, uzasadniony następującymi okolicznościami:
a) nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej
b) powyżej 50 % nieobecności w ciągu roku na prawidłowo zwołanych posiedzeniach,
c) długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji przez członka Rady, spowodowanej chorobą lub okolicznościami,jeżeli okres tej niezdolności przekracza 6 miesięcy.
d) podjęcia zatrudnienia w SPSNPCH
2) na wniosek Przewodniczącego Rady lub Dyrektora SPSNPCH,
3) w razie skazania członka Rady za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący Rady - Marszałek Województwa Lubuskiego lub osoba przez niego
wyznaczona,
2) jako członkowie Rady:
a) 1 przedstawiciel Wojewody Lubuskiego,
b) 4 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa Lubuskiego.
6. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie organom Województwa Lubuskiego wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu
medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
e) regulaminu organizacyjnego;
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia
Zarządowi Województwa Lubuskiego.
7. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady
Społecznej.
8. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa
Lubuskiego.


§11


1. Nadzór nad SPSNPCH sprawuje podmiot tworzący.
2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań SPSNPCH z przepisami prawa, statutem
i regulaminem organizacyjnym.


Rozdział IV
Struktura organizacyjna


§ 12


1. Strukturę organizacyjną SPSNPCH tworzą: lecznictwo stacjonarne, ambulatoryjna opieka
specjalistyczna, pracownie diagnostyczne, zakłady,  apteka, działy, sekcje oraz
samodzielne stanowiska.
2. Zadania i organizację poszczególnych komórek, działów, sekcji i samodzielnych stanowisk określa
regulamin organizacyjny ustanowiony przez Dyrektora SPSNPCH.
3. Schemat organizacyjny SPSNPCH przedstawia załącznik do niniejszego Statutu.


Rozdział V
Forma gospodarki finansowej


§ 1 3


1. SPSNPCH prowadzi gospodarkę finansową na:
1) zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej,
2) podstawie planu finansowego, w tym inwestycyjnego, ustalanego przez Dyrektora
SPSNPCH, zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
2. Organem uprawnionym do zatwierdzania sprawozdania finansowego jest Zarząd Województwa
Lubuskiego.
3. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający
sprawozdanie. Podstawę wszczęcia postępowania w sprawie wyboru audytora stanowi wniosek
Dyrektora.
4. Dyrektor może zaciągać kredyty i pożyczki po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Województwa
Lubuskiego (Uchwała nr 60/720/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 września 2011 roku).
5. SPSNPCH może uzyskiwać środki finansowe z wydzielonej działalności gospodarczej, o której
mowa w § 6 ust 1 statutu.


§ 1 4


Oświadczenia woli za SPSNPCH składają:
1) w sprawach majątkowych: Dyrektor SPSNPCH lub Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy - łącznie;
2) w sprawach nie wymienionych w pkt. 1, jednoosobowo: Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, Główny
Księgowy, zgodnie z podziałem kompetencji.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe


§ 1 5


W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie


 

 


 


 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
SCHEMAT ORGANIZACYJNY - tekst jednolity
   


  
© 2007 - 2024 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.