Sobota 19 stycznia 2019               Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszProgramy profilaktyczne i promocyjne zdrowia

W 2011 roku w szpitalu realizowane są następujace programy profilaktyczne i promocyjne w zakresie zdrowia

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA:

Główną grupę zawodową szpitala stanowią kobiety dlatego też zawiązana została grupa robocza mająca na celu realizację następujących zadań na terenie jednostki :
Zadanie 1: Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi
 * Edukacja kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi (nauka samobadania piersi, badania palpacyjne).
    * Badania mammograficzne dla kobiet powyżej 40 roku życia (w trzech grupach wiekowych 25-40 -środki unijne ,40 - 49 lat (finansowane przez UM , NFZ) oraz w wieku 50 - 69 lat (finansowane przez NFZ) – przeznaczone dla kobiet, które w czasie ostatnich dwóch lat nie miały mammografii.
    * Druk jednolitych materiałów informacyjnych
    *pomoc psychologiczna
    *współpraca z klubami Amazonek
Zadanie 2: Profilaktyka raka szyjki macicy
* Badania cytologiczne dla pracowników szpitala w wieku 25 - 59 lat (finansowane przez NFZ).
    * Edukacja zdrowotna kobiet w tym zakresie (spotkania, materiały – środki fundacji , UM , UMŁ, NFZ).
   * Szkolenie dla pracowników  z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy.
   * Druk jednolitych materiałów (do badań finansowanych przez NFZ).
   *pomoc psychologiczna
Program zakończony zostanie organizacją konferencji polsko-niemieckiej ( 20 października 2012 ) na temat Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi w obu krajach i jednostkach partnerskich, na konferencji podjęta zostanie inicjatywa cyklicznych jednorocznych spotkań.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

1.Program edukacyjny dla pracowników w postaci szkoleń na rzecz trzeźwego stylu życia
2.Korzystanie z dostępności bazy sportowo- rekreacyjnej  ( sala gimnastyczna, muzykoterapia według programu)
3.Dostępność do materiałów edukacyjnych we współpracy z Ruchami AA i wydawnictwem PARPA
4.Pozyskiwanie środków gminnych na poszerzenie bazy materiałów edukacyjnych dla personelu i pacjentów oddziału
5.Promowanie zdrowego stylu życia dla rodzin alkoholowych i mieszkańców miasta i okolic( spotkania rocznicowe, bezalkoholowe zabawy, organizowanie wyjazdów na Trzeźwościowe Spotkania Ogólnopolskie
6.Współpraca z instytucjami ( szkoła, policja, opieka społeczna ...) w zakresie edukacji uczniów i rodziców w obszarze zagrożeń uzależnieniem
Opieka nad osobami uzależnionymi COTUA
-podstawowy, intensywny program dla uzależnionych od alkoholu kobiet i mężczyzn
-program konsultacji i pomocy doraźnej dla osób współuzależnionych  i rodzin osób uzależnionych
-realizowanie leczenia dla osób skierowanych przez Sądy
-program „after care” dla absolwentów oddziału i ich rodzin ( pomoc poszpitalna)
-zagadnienia psychologiczne w realizowaniu programu 12 kroków
-mitingi zamknięte dla pacjentów COTUA  i OLAZA
-współpraca i pomoc zespołu terapeutycznego dla ruchu AA, AL-ANON i Klubu Abstynenta
-współpraca oddziału z siecią Poradni Uzależnień na terenie województwa oraz Urzędami Gminy
-realizowanie programu naprawy warunków lokalowych i poszerzenia dostępności do leczenia na lata 2011/2012, w tym starania o środki finansowe z zewnątrz
-rozszerzenie oferty opieki ambulatoryjnej przez programy  Poradni Uzależnień  na terenie szpitala
-uczestnictwo pracowników szpitala w pracach Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-kontynuowanie szkoleń pracowników  i pozyskiwanie środków na szkolenia w zakresie lecznictwa odwykowego
-współpraca i współudział w realizacji programu rozwoju duchowego z Duszpasterzami Trzeźwości  w Gorzowie

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA I PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Na Oddziałach szpitalnych prowadzone są autorskie programy mające na celu podwyższenie jakości zdrowia pacjentów oraz profilaktyka prozdrowotna poprzez:
1. kształtowanie prawidłowego rozwoju fizycznego pacjentów :
 * rozwijanie różnych grup mięśniowych- ćwiczenia gimnastyczne i rehabilitacyjne;
 * wyrabianie systematyczności i dokładnego wykonywania ćwiczeń;
 * lansowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu;
 * wdrażanie doprowadzenia zdrowego trybu życia, odpowiedniej diety, dostosowywania ubioru do pory roku i temperatury;
  * wyrabianie dokładności i systematyczności w nawykach higienicznych.
  2. kształtowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego:
 * zachęcanie do uśmiechu i pozytywnego nastawienia do rzeczywistości;
 * rozładowywanie agresji wewnętrznej ;
 * kształtowanie asertywności;
 * dokonywanie właściwego wyboru przy podejmowaniu decyzji;
 * wdrażanie do współdziałania w grupie.
  3. kształtowanie prawidłowego rozwoju intelektualnego:
 * wprowadzenie ćwiczeń  pobudzających półkule mózgowe, ułatwiających uczenie się;
 * wzbogacenie słownictwa, wzmocnienie techniki czytania;
 * zaznajomienie się i rozumienie specyficznej formy przekazu,
 * pobudzanie wyobraźni poprzez warsztaty terapio-zajęciowe; muzykoterapia ,biblioterapia
 * wspólne wyjścia do kina szpitalnego ;
 * wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytych wiadomości w codziennym życiu, systematyczności.
  4. poszerzenie zakresu wiedzy z określonych dziedzin:
 * zaznajomienie z rodzajem używek i niebezpieczeństwem, jakie wywołuje ich używanie;
 * profilaktyka uzależnień.

Propagowanie wiedzy o podstawowych zasadach prowadzenia zdrowego stylu życia
Na Oddziałach szpitalnych prowadzone są autorskie programy dla pacjentów mające na celu poszerzenie wiedzy o podstawowych zasadach prowadzenia zdrowego stylu życia w zakresie:
 * Przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 * Podtrzymywanie wysokiego poziomu wszechstronnej aktywności ruchowej.
 * Prawidłowe odżywianie się.
 * Hartowanie organizmu.
 * Utrzymywanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości.
 * Rozwijanie umiejętności walki ze stresem.
 * Kształtowanie i umacnianie postawy aktywnej, zapewniającej radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych.
 * Wyeliminowanie nałogów.
 * Życzliwość dla innych.

REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACJI  ZDROWOTNEJ

Edukacja zdrowotna  stanowi istotny element programu przyjętego w szpitalu.
Program ten realizowany jest poprzez  organizację cyklicznych spotkań  oraz szkoleń wśród pacjentów i personelu medycznego .  Edukacja zdrowotna obejmuje swym zakresem :
- kształtowanie świadomości wartości zdrowia,
- nabywanie wiedzy o zdrowiu i jego uwarunkowaniach,
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec własnego zdrowia i innych
- uczenie się umiejętności, które są niezbędne dla kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu
- podejmowanie decyzji i wyborów korzystnych dla zdrowia.
Ważnym celem promocji zdrowia w szpitalu jest zdrowy styl życia całej społeczności szpitalnej oraz stworzenie korzystnych dla zdrowia warunków pobytu dla pacjenta i pracy dla personelu medycznego .
Tematyka Programu na rzecz Edukacji Zdrowotnej podejmowana jest również łamach gazetki szpitalnej „ Obrzyce”


PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA

Wg. przyjętego rocznego harmonogramu odbywają się spotkania i wewnętrzne szkolenia dla personelu medycznego oraz pacjentów , swoim zakresem tematycznym obejmują następujące zagadnienia : palenie tytoniu, odżywianie, aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, spożywanie alkoholu oraz sposób, w jaki ludzie zachowują się względem siebie i innych. Celem cyklicznych spotkań jest zwiększenie świadomości społeczności szpitalnej  na tematy związane ze zdrowiem, rozpowszechnianie informacji oraz wymianę najlepszych rozwiązań. Tematy z zakresu programu promocji zdrowia podejmowane są na łamach gazetki „ Obrzyce”

REALIZACJA PROGRAMU POPRAWY DOSTĘPU DO BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DLA PACJENTÓW


W infrastrukturze budynkowej szpitala funkcjonuje  sala gimnastyczna wraz z wyposażeniem ,dostępna dla pacjentów w godzinach 13.00-20.00. W strukturze szpitala działa także Centrum Terapiii opieki medycznej obejmujący swoim oddziaływaniem terapeutycznym pacjentów z różnymi zespołami niesprawności ruchowej  lekkiej, umiarkowanej i ciężkiej  (poruszających się samodzielnie,  na wózkach z pomocą osoby towarzyszącej, chodzących przy balkoniku lub o kulach) . Przy szpitalu zlokalizowany jest również stadion oraz kort tenisowy.

PROGRAM MÓWIĘ NIE DOPALACZOM

Udział szpitala w akcji profilaktycznej  pod nazwą „Nie dopalam! Jestem SPOKO!”. Happening adresowany jest dla dzieci i młodzieży lubuskich szkół. Celem zaplanowanego przedsięwzięcia jest uwrażliwienie młodych ludzi, na problem dopalaczy, które stały się kolejnym zagrożeniem we współczesnym świecie. W przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom używania dopalaczy największe znaczenie ma właściwa edukacja i informacja skierowana do młodzieży oraz dzieci w wieku szkolnym. Oprócz przekazania informacji o charakterze pozytywnym, celem akcji jest modelowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży poprzez zaprezentowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
Przedstawiciele szpitala udzielali porad w celu :
- zaangażowania młodych uczestników happeningu w walkę z dopalaczami – uświadomienie młodzieży zagrożeń dla zdrowia i życia, jakie niesie za sobą przyjmowanie dopalaczy do organizmu człowieka,
– uświadomienia młodzieży, że istnieje inna droga niż dopalacze,
– zaangażowania młodzieży w przedsięwzięcie „mówię NIE dopalaczom” - pokazanie młodym ludziom,   iż spędzenie wolnego czasu i dobra zabawa jest możliwa bez używek, alkoholu i narkotyków, – wykreowania postaw asertywnych – jak  odmawiać dilerom – co powstrzymałoby Cię przed braniem dopalaczy, – zamiast brać możesz….!
Przez tą akcję Szpital  wpisuje się w realizację ogólnopolskiej kampanii przeciwko stosowaniu środków odurzających przez młodzież „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, której patronuje Minister Zdrowia Ewa Kopacz.

PROGRAM REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ


Program adresowana do pacjentów szpitala chorych psychicznie (z rozpoznaniem psychoz oraz zaburzeń afektywnych) , który swoim zakresem obejmuje :
• Trening umiejętności społecznych polegający na nauce nawiązywania kontaktu, prowadzenia rozmowy i rozwiązywania problemów.
• Trening edukacyjny polegający na nauce aktywnego udziału we własnym leczeniu poprzez rozpoznawanie wczesnych objawów choroby, uzyskanie informacji o leczeniu przeciwpsychotycznym i przeciwdepresyjnym, w tym o lekach, o ich działaniu, nauka samodzielnego przyjmowania leków i oceny skutków ich działania, rozpoznawanie objawów ubocznych i radzenie sobie z nimi.
• Treningi samoobsługi np.: higieniczny, umiejętności praktycznych ( kulinarny, budżetowy, zarządzania czasem – planowania i przewidywania).
• Opieka socjalna pracownika socjalnych zatrudnionych w szpitalu  – pomoc                 w kontaktach z urzędami (opieka społeczna, szkoła), współpraca w rozwiązywaniu problemów np. szkolnych, socjalnych, finansowych, mieszkaniowych.
• Kontakty z różnymi placówkami.
• Psychoedukacja rodziny pacjentów
Rehabilitacji wczesna realizowana jest poprzez psychoedukację i terapię zajęciową.
1. Psychoedukacja
Spotkania psychoedukacyjne dla rodzin i opiekunów pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i zaburzeń schizoafektywnych oraz odrębne dla pacjentów.
Zajęcia odbywają się w cyklach, prowadzonych przez lekarza lub psychologa oraz pielęgniarkę. Cykl składa się z 5 spotkań, każde z nich trwa ok. 60 min. Grupy dla rodzin oraz pacjentów spotykają się raz w tygodniu.
W grupie pacjentów ze schizofrenią prowadzony jest trening współuczestniczenia w leczeniu. Omawiane są objawy uboczne leków, zasady ich dawkowania oraz przeciwdziałanie nawrotom choroby.
Realizowane tematy dla rodzin:
o Spotkanie wstępne
o Czym jest schizofrenia?
o Jakie są przyczyny schizofrenii?
o Jak można leczyć schizofrenię?
o Metody terapii psychospołecznej
o Zapobieganie nawrotom.
o Rola rodziny
o Spotkanie końcowe. Podsumowanie

2. Terapia zajęciowa
Terapia zajęciowa : usprawnianie fizyczne poprzez zajęcia ruchowe wykonywane      na sali gimnastycznej, a następnie kontynuowane w pracowni przez odpowiednio dobrane czynności manualne oraz poprawę stanu psychicznego pacjentów. Osiągana jest w trakcie pracy/ czynności, która odwraca uwagę od problemu i schorzenia oraz usuwa lęk i rozmyślanie nad przyszłością i przeszłością. Praca działa uspokajająco i zmusza do skoncentrowania uwagi na konkretnej czynności i myśleniu o niej.
Do zadań terapii należy również nauczenie chorych czynności dnia życia codziennego, poczucia estetyki, rozwijanie spostrzegawczości, własnych zainteresowań. Przygotowuje ona do współżycia z innymi osobami, a tym samym pracy w grupie. Trening czystości uczy chorego utrzymania porządku we własnym otoczeniu oraz higieny osobistej.
Prace dobiera się w zależności od zainteresowań, poziomu umysłowego  oraz możliwości chorego.
Terapia zajęciowa rozwija poczucie potrzeby pracy, działa mobilizująco  oraz uspokajająco.
Zajęcia odbywają się w grupach w  godzinach od 9.00 do 18.00 i obejmują wszystkich pacjentów oddziału.
Zajęcia na terenie szpitala mają następujące formy: biblioterapia, wieczorki, zabawy taneczne, pikniki , imprezy kulturalne, ćwiczenie prostych umiejętności społecznych, gimnastyka, zajęcia manualne, plastyczne w pracowni terapii.
Zajęcia poza szpitalem to: spacery, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, imprezy sportowe.

PROGRAM TERAPII PRZEZ SZTUKĘ


Arteterapia – to działanie skierowane na utrzymanie i/lub podnoszenie poziomu jakości życia przy pomocy szeroko rozumianych dzieł sztuki i uprawiania sztuki . Arteterapia może być prowadzona poprzez wykorzystanie spontanicznej twórczości, działania kreatywne podejmowane w sytuacji terapeutycznej. W naszej pracy przyjmujemy założenie, że proces twórczy jest spontanicznym i nieświadomym dążeniem do samourzeczywistnienia się poprzez działanie, w następstwie czego powstaje wytwór jako produkt nieświadomej i świadomej części osobowości.
1/ Muzykoterapia
Cele i zadania:
Muzykoterapia w szpitalu realizowana jest jako forma psychoterapii grupowej, obejmująca pacjentów z poszczególnych  oddziałów . Jest zaplanowanym procesem interakcyjnym między pacjentem a grupą, realizującym określone cele diagnostyczne i terapeutyczne. Jest również uczeniem dostrzegania i rozwiązywania problemów z aktywnym udziałem pacjenta i grupy.
Składa się z następujących elementów:
1. Terapia ruchowa z elementami tańca, improwizacji ruchowej i gimnastyki
2. Muzykoterapia receptywna – wyobrażeniowa
3. Muzykoterapia produktywna – improwizacja indywidualna, grupowa na instrumentach muzycznych.
Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu prowadzone przez muzykoterapeutę .
2.  Terapia poprzez zajęcia plastyczne
Cele i zadania:
• aktywizowanie chorych
• rozszerzenie możliwości przeżywania i ekspresji emocji związane z procesem twórczym,
• doświadczanie wglądu i pozawerbalne wyrażanie uczuć
• zapobieganie inwalidyzacji m.in. poprzez spontaniczne współdziałanie
 Zajęcia zespołowe i indywidualne odbywają się  3 razy w tygodniu po 2 godziny prowadzone przez grupę terapeutyczną – psycholog i arteterapeuta oraz pielęgniarka.
Stosowane techniki plastyczne
dripping ( kapanie farbą), areografia (prószenie), rzeźba, instalacje przestrzenne, odlewy w gipsie, mozaika. odciski w farbie, collage, papier czerpany, malowanie (m. in. na gipsie, pędzlem, rękami),, malowanie na płótnie .

_______________________________________________________________________________________

 

SZKOLENIA WEWNĄTRZZAKŁADOWE

 

1.  Prawa pacjenta w świetle obowiązujących aktów prawnych

2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania związanych z używaniem alkoholu

3. Zasady opieki na d pacjentem z zespołem depresyjnym

4. Profilaktyka przedwczesnej zachorowalności i ograniczenia negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu

5. Specyfika relacji pielęgniarki z pacjentem chorym psychicznie   

6. Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w oparciu o obowiązujące akty prawne

7. Opieka pielęgniarska wobec pacjenta u którego występują objawy niepożądane w przebiegu leczenia w postaci zespołu Parkinsona

8. Udział pielęgniarki w procesie psychoedukacji chorego psychicznie i jego rodziny

9. Profilaktyka skutków długotrwałego unieruchomienia pacjenta

10. Zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia

11. Marskość- przyczyny zachorowań , dieta

12. Wpływ diety na zdrowie i życie człowieka

13. Zaburzenia odżywiania- anoreksja i bulimia

14. Otyłość jako choroba cywilizacyjna – przyczyny , dieta

15. Wpływ poszczególnych witamin na zdrowie i organizm człowieka

16. Zapobieganie zakażeniom wśród pracowników  szpitala ( badania okresowe, szczepienia

     ochronne , postępowanie po ekspozycji )

17. Profilaktyka zakażeń związanych z cewnikowaniem pęcherza moczowego

18. Czynniki ryzyka wystąpienia zapalanie płuc u pacjentów psychogeriatrycznych

19. Epidemiologia chorób alergicznych

20. Profilaktyka zakażeń wewnątrzoddziałowych poprzez prawidłowe zastosowanie procesów

      dezynfekcji , dekontaminacji i sterylizacji . Zasady sporządzania preparatów dezynfekcyjnych

21. Zakładanie oraz pielęgnacja wkuć dożylnych

22. Zakażenie paciorkowcem

23. Zakażenia drożdżakowi i grzybice skóry

24. Ryzyko ekspozycji na czynniki zakaźne

25. Sepsa i jej skutki

26. Zatrucia pokarmowe

27. Escherichia coli

28. Zakażenia wewnątrzszpitalne jako problem epidemiologiczny

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

I . Lubuski Piknik Zdrowia ( corocznie – czerwiec )

W ramach stoiska-informacyjno/promocyjnego reprezentanci  naszej  jednostki podejmowali następujące zadania  :
-wykonanie pomiaru ciśnienia , tętna , cukru
- psycholodzy i  terapeuci  bezpłatnie przeprowadzali testy, konsultacje psychologiczne i terapeutyczne w zakresie radzenia sobie ze stresem i problemami
 - konsultacje w zakresie radzenie sobie z głodem alkoholowym/narkotykowym, emocjami, stresem, komunikowaniem się z otoczeniem,  trening asertywnych zachowań  , porady w zakresie zaburzeń nerwicowych i osobowości
- konsultacje w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz możliwości skorzystania z pomocy różnych instytucji

-  prowadzono edukację i wiedze na temat leczenia i mechanizmów chorób alkoholowych i uzależnieninowych od narkotyków
- udostępnienie uczestnikom pikniku alkoholookularów symulujących stan upojenia alkoholowego
- konkurs z wiedzy na temat skutków nadużywania dopalaczy, alkoholu , narkotyków
- malunki plenerowe
- wystawa prac malarskich i ręcznych podopiecznych szpitala

 

II. Przystanek Woodstok – w ramach submarki Zdrowe Lubuskie ( corocznie- sierpień)

Personel szpitala udzielał :

-  konsultacji w zakresie uzależnień od alkoholu i narkotyków                       
 - konsultacji w zakresie radzenie sobie z głodem alkoholowym/narkotykowym, emocjami, stresem, komunikowaniem się z otoczeniem,  trening asertywnych zachowań  , porady w zakresie zaburzeń nerwicowych i osobowości  .           
- prowadzenie edukacji i wiedzy na temat leczenia i mechanizmów chorób alkoholowych                  i uzależnieinowych od narkotyków

Każdy „festiwalowicz”  mógł poddać się badaniu alkotestem. Nasi przedstawiciele  umożliwili także odwiedzającym nasz namiot założenie alkoholookularów , w których widzi się świat,           jak        po wypiciu kilku głębszych.

 

III. 10 września - Światowy Dzień Zapobiegania  Samobójstwom

  Akcja promocyjna -wsparcia działań na rzecz  Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, ludzi którzy przeżyli samobójstwo, jak również wyrażenie pamięci o Tych, którym pomoc przyszła za późno –inicjatywa  „Zapal świeczkę o godzinie 20:00 w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom” , ulotki, roznoszenie ulotek i plakatów  organizowanie pogadanek dla dzieci            i młodzież , pacjentów.

 

IV. 10 września -   Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

Akcja promocyjna Programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, ulotki, plakaty , pogadanki            w szkole.

 V Międzynarodowe Ćwiczenia Zespołów Ratowniczych Medline 2011 Międzyrzecz- udział personelu w symulowanych akcjach ratowniczych , edukacja społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy .

 VI. Pola Nadziei4  październik 2011 /Uczniowie Zespołu Edukacyjnego Szkoły Podstawowej      nr 4 w Międzyrzeczu/ Obrzycach oraz podopieczni  Samodzielnego Publicznego Szpitala     dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu  po raz pierwszy wspólnie przystąpili       do   międzynarodowego programu – „Pola Nadziei”, polegającego na sadzeniu jesienią symboli akcji żółtych żonkili  „Pola Nadziei" to akcja, która ma uczulić społeczeństwo na problem śmierci , ma uczyć większej otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych, a także rodzin będących w żałobie .Symbolem akcji jest żółty żonkil uznawany za międzynarodowy symbol nadziei, który ma  przypominać nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy     i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. W tradycji chrześcijańskiej żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia symbolizując kruchość i ulotność życia. POLA NADZIEI to program stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care                   z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym  głównie na raka. Organizatorem i koordynatorem akcji w Polsce jest Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu  oraz  Zespół Edukacyjny  Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu/Obrzycach  poprzez zaangażowanie dzieci     i młodzieży  w działania twórcze, chce zachęcać do wolontariatu i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

 

VII. Akcja - Pokonaj swój niepokój- 12 październik w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego  ( Sala kolumnowa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej –Górze)- spotkanie z 400 uczniami z 18 szkół

Z roku na rok wzrasta liczba osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Problem coraz częściej dosięga osób w wieku szkolnym. Depresja, stany lękowe i psychozy. To najczęstsze problemy psychiczne jakie dotykają coraz więcej młodych osób .Dzięki niniejszej akcji  młodzież i dzieci mogła zasięgnąć porady  jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne . Specjaliści ze SP Szpitala          dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu-  lekarze ,psycholodzy i  terapeuci  bezpłatnie przeprowadzili testy, konsultacje psychologiczne i terapeutyczne w zakresie radzenia sobie             ze stresem i problemami. Nasi specjaliści  mieli na celu pokazać młodzieży, że rozmowa                       z psychologiem czy psychiatrą to nie powód do wstydu.

 

VIII. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego  w szpitalu 10-11 październik 2011

Centrum Terapii  organizuje w dniu 10.10.2011 dla pacjentów  zabawę taneczną z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego przy akompaniamencie  orkiestry.

Z tej okazji w dniu  11.10.2011 odbyła się Masz Św., którą ks. Proboszcz – kapelan szpitala odprawił w intencji pacjentów i pracowników. Po jej zakończeniu, w sali konferencyjnej miała miejsce dyskusja panelowa na temat wykluczenia społecznego pacjentów psychiatrycznych  poprzedzona wystąpieniem Pana Dyrektora. Na zakończenie obchodów odbył się koncert bas barytona Armanda Perykietki

 

IX.  I NAUKOWA KONFERENCJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA W MIĘDZYRZECZU

 W dniu 5 listopada 2011 r.  w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej I naukowa polsko-niemiecka  konferencja psychoterapeutyczna. Organizatorem wydarzenia był Zespół Całodobowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości wyżej wymienionego Szpitala. Zaszczycili nas obecnością Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej  Piotr Dworczyk oraz były Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego a jednocześnie superwizor naszego Oddziału Wojciech Hańbowski. Obaj Panowie moderowali dyskusję o referatach na temat „Odtwarzania relacji z pierwotnymi obiektami w procesie terapeutycznym a korektywne doświadczenia”.  Można powiedzieć, że konferencja stanowiła platformę edukacyjną dla psychoterapeutów z całego kraju i Niemiec. Praktycy - klinicyści podjęli się trudnego wyzwania, prezentując pracę z pacjentami z głęboko zaburzoną osobowością. Wśród prelegentów należy wymienić:
Panią Wiesławę Łodej-Sobańską- psychoterapeutkę szkoleniową i superwizorkę PTPP, Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, PTP,
Panią Katarzynę Lendę-Woźniak - psychologa i psychoterapeutkę z Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie,
 Panią Annę Bieniek- Ordynatora Oddziału Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu wraz            z Zespołem Panią Annę Bogucką-Bonikowską oraz Panią Paulinę Lelujka,
Pana Stefana Maria Seidl – dyplomowanego psychologa z Kliniki Schlei w Schleswig                     w północnych Niemczech wraz z Zespołem pielęgniarskim,
oraz Panią Teresę Gałązka-Bazydło- kierownika Oddziału w Międzyrzeczu.

 

X.  „Zakażenia HIV/AIDS – aktualne problemy” -konferencja naukowa- 25 listopada 2011

czynny udział pracowników szpitala w pracach Zespółu ds. opracowywania i realizacji programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w Województwie Lubuskim na lata 2009 -2011, organizowanie spotkań i pogadanek z młodzieżą , akcja ulotkowa .

 

XI. Zabawa Andrzejkowa – corocznie – Centrum Terapii organizacja dla pacjentów zabawy andrzejkowe

 

XII. Koncerty i jasełka – grudzień 2011 ( corocznie)

- Z okazji nadchodzących Świąt Bożonarodzeniowych zorganizowano w Szpitalu koncert świąteczny, który odbył się w czwartek 15 grudnia o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej .          W koncercie kolędowym wykonanym przez dzieci i młodzież Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Międzyrzeczu udział wzięli podopieczni naszego szpitala. Utwory specjalnie dobrane na tę okazję w wykonaniu zaangażowanych emocjonalnie wykonawców wzbudziły entuzjazm widowni. Na zakończenie koncertu dzieci i harcerze Zespołu Edukacyjnego Szkoły Podstawowej                   nr  4  w Międzyrzeczu wręczyli gościom własnoręcznie wykonane kartki świąteczne .Dyrekcja Szpitala oraz Szkoły Muzycznej podziękowała dzieciom i młodzieży  za wspaniałą inicjatywę wspólnego kolędowania  i życzyła wszystkim zebranym zdrowych i wesołych świąt oraz pomyślności   w Nowym Roku . Koncert przygotowany w ramach realizowanej  międzynarodowej akcji : „ Pola Nadziei ”

- Przekazanie na ręce pacjentów i personelu Betlejemskiego Światła Pokoju przywiezione z Groty Narodzenia Jezusa w Betlejem. Po Mszy św. w Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża       w Międzyrzeczu - Obrzycach z rąk Harcerek i Harcerzy z 6 Drużyny Harcerskiej Wagabunda światło odbierali mieszkańcy oraz przedstawiciele szpitala. Betlejemskie Światło Pokoju - symbol nadziei, miłości i pojednania nawołuje do wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi                 i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. Harcerze, roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski, pełnią służbę, ulepszają świat. Działając w swoim mieście, regionie, najbliższej okolicy, niosą pokój oraz ideę braterstwa. Wielu podopiecznych naszego szpitala pozostaje na święta na oddziałach a betlejemskie światło     w  swojej prostocie napełnia pomieszczenia domowym ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa budując atmosferę rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.

 

- jasełka /Na dwa dni przed Wigilią w czwartek 22 grudnia  w Sali konferencyjnej zgromadzona publiczność wśród których byli podopieczni szpitala, dzieci i młodzież z Zespołu Edukacyjnego Szkoły podstawoej nr 4 w Międzyrzeczu/Obrzycach   pracownicy szpitala obejrzała  przepiękne jasełka .Inscenizację  przygotowali podopieczni szpitala pod kierunkiem pedagogów i instruktorów terapii zajęciowej Centrum Terapii .Treścią tej wspaniale przygotowanej inscenizacji była historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Widzowie usłyszeli również urzekające kolędy w wykonaniu aktorów , którzy zachęcali wszystkich do wspólnego kolędowania . Dopełnieniem jasełek były przepiękne dekoracje i stroje aktorów wykonane przez pacjentów pod okiem instruktorów  terapii zajęciowej Centrum Terapii, to wspaniałe widowisko pozwoliło na prawdziwe duchowe przygotowanie uczestników na nadchodzące Święta.Po zakończonych jasełkach podopieczni szpitala spotkali się z Dyrektorem Szpitala , ks. Proboszczem oraz Naczelną Pielęgniarką na Wspólnej Wigilii w Centrum Terapii , przybyli goście  złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia, cudownych i radosnych Świąt.

XIII. Teatr za Murem z wizytą  w szpitalu


W dniu 28.12.2011 roku osadzeni z Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu w ramach działającego „ Teatru za murem” wystawili dla podopiecznych  naszego szpitala sztukę "Oskar i Pani Róża"  na podstawie  jednej z najpiękniejszych i najsłynniejszych powieści Erica-Emmanuela Schmitta, znakomitego francuskiego pisarza, wyróżnionego w 2010 roku Le Prix Goncourt de la Nouvelle.

Sztuka opowiadała o dziesięcioletnim Oskarze, który umiera na białaczkę. W uporaniu się                z codziennością pomaga mu tajemnicza Pani Róża-wolontariuszka - staruszka mająca za sobą karierę zapaśniczki, odwiedzająca chorych  w szpitalu. Kobieta zaprzyjaźnia się z chorym Oskarem ,który pieszczotliwie zaczyna nazywać ją swoją ciocią. To właśnie ciocia Róża wpada na pomysł pisania listów do „Szanownego Pana Boga”, a także na pomysł potraktowania każdego cennego dnia życia jako kolejnych dziesięciu lat. W taki sposób tytułowy bohater każdego dnia pisze list opisujący „dziesięć lat” jego życia. Bóg jest dla niego kimś coraz bliższym i mały chłopiec otwiera się przed nim coraz bardziej. Dzieli się z nim swoimi myślami, spostrzeżeniami i problemami. Z każdym listem chłopiec zaczyna coraz bardziej wierzyć w Boga. Coraz bardziej jest też pogodzony z tym, że będzie musiał umrzeć.

Po niniejszym przedstawieniu prowadzona były pogadanki z pacjentami na temat przesłania sztuki , , młodzieżą i dziećmi o idei wolontariatu i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi zgłasza choremu , zaangażowaniu osadzonych Aresztu w jego wystawienie itp.

 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Styczeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 11 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.