Niedziela 16 czerwca 2024               Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
Spis treści
SZPITAL
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
RODO DLA PACJENTA
OFERTY PRACY
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133
Szczególne uprawnienia pacjenta

Szczególne uprawnienia pacjenta
Poradnie szpitala 
 


Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej za okazaniem właściwego dokumentu posiadają :


•  Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
•  Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
•  Inwalidzi Wojskowi,
•  Inwalidzi Wojenni,
•  Kombatanci (pod tym pojęciem należy rozumieć także osoby represjonowane)
 
W celu uzyskania świadczenia zdrowotnego poza kolejnością proszeni są o przedłożenie osobie rejestrującej dokumentów, które potwierdzają w/w status.
 
Podstawa prawna :
art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami).


__________________________________________________________________

Uprawnienia kombatantów i osób represjonowanych, inwalidów wojennych, Honorowych Zasłużonych Dawców Krwi, Zasłużonych Dawców Przeszczepu, do świadczeń opieki zdrowotnej.

       Szczególne uprawnienia przysługują świadczeniobiorcom z tytułu inwalidztwa wojennego, inwalidztwa nabytego przez kombatantów i osoby represjonowane oraz dawcom krwi posiadającym legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" i dawcom przeszczepu, posiadającym legitymację "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu". Uprawnienia wymienionej grupy osób reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. 08. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Szczegółowe uregulowania znajdują się w Rozdziale 3 Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej w art. 43 - 47 c.

1. Inwalidzi wojenni i cywilne niewidome ofiary działań wojennych

 Uregulowania dla tej grupy świadczeniobiorców są zawarte w art. 45, 46 i 47 art. 45.1.

Osobom wymienionym poniżej przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających.
1. inwalidzi wojskowi,
2. osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin i nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów,
3. osoby wymienione w art. 42 i 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
4. cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

       Bezpłatne zaopatrzenie w leki osób przysługuje do wysokości limitu, o którym mowa wart. 38 ust. 1. (patrz: informator wysokości dopłat do leków refundowanych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl)

       Art. 46.1. Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz", dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


       Art. 47. 1. Inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept, do wysokości limitu ceny określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d pkt 1. (patrz: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. 09. Nr 139, poz.1141) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. 10. Nr 31,poz.166) Rozporządzenie z lutego 2010 r. dotyczy: pończoch kikutowych przy amputacji w obrębie stopy, podudzia, przy amputacji uda; obuwia ortopedycznego, wózka inwalidzkiego specjalnego dziecięcego stabilizującego plecy i głowę oraz soczewek i pomocy optycznych dla niedowidzących.


2. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.

       Świadczeniobiorca, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" i przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 38 ust. l zaopatrzenie w leki objęte wykazami Art. 43. 1.
1. leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt. l,
2. leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
2. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. l.
       Minister Zdrowia określił, w drodze rozporządzenia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla Świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (Dz. U.10. Nr 23,poz. l19) wykaz leków, które można stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia ochrony jego zdrowia, dostępność do leków, bezpieczeństwo ich stosowania oraz możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

       Art. 47a. 1. Świadczeniobiorca będący żywym dawcą narządu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia l lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, póz. 1411) ma prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzanych przez zakład opieki zdrowotnej, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.


3. Żołnierze zasadniczej służby wojskowej, osoby w trakcie okresowego szkolenia, ćwiczeń wojskowych.

       Art. 44. 1. Osobom, o których mowa w art. 66 ust. l pkt. 2, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe.

       2. Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept, do wysokości limitu ceny określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d.


4. Uprawnienienia szczególne

       Art. 47c. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. l, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. W tej grupie uprawnień należy wymienić możliwość przyznania pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej oraz pomocy w uzyskaniu miejsca w domu opieki społecznej

 


 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link


  
© 2007 - 2024 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.