Sobota 13 lipca 2024               Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
Spis treści
SZPITAL
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
RODO DLA PACJENTA
OFERTY PRACY
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133
REGULAMIN rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Regulamin
rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

 

§ 1

1.  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Szpitala albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjnym uproszczonym postępowaniem administracyjnym, co oznacza, że nie ma toku instancji ani środków zaskarżenia. W postępowaniu skargowym nie są wydawane rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, dla których przepisy prawa przewidują określone procedury rozstrzygnięć spraw, w toku instancji administracyjnych lub sądowych.

2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

3. Petycje mogą być składane w interesie własnym oraz lokalnej społeczności, w sprawach dotyczących zagadnień życia zbiorowego, ze wskazaniem jednocześnie na istniejące problemy oraz na istniejące według wnoszącego możliwości ich rozwiązania.

Opisane poniżej zasady dotyczące skarg i wniosków stosuje się odpowiednio do petycji.

§ 2

1.Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
1) Dyrektor Naczelny: wtorek godz. 08.00 – 10.00
2) Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  wtorekgodz. 08.00 – 10.00
3) Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Eksploatacyjnych 
 czwartekgodz. 0800 – 10.00
4) Naczelna Pielęgniarka poniedziałek – piątek godz.  7.00 – 14.00
2.Informacja dot. przyjmowania skarg i wniosków oraz miejsca ich załatwienia umieszczona jest w widocznym miejscu w siedzibie Szpitala oraz na stronach internetowych jednostki tj.  www.obrzyce.eu i www.bip.obrzyce.eu
3.Bezpośrednią obsługę interesantów przyjmowanych w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora, Zastępców Dyrektora oraz Naczelną Pielęgniarkę prowadzi  Sekretariat Szpitala.

§ 3

1.Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
2.Skargi lub wnioski wniesione bezpośrednio do Kierownika komórki organizacyjnej należy przekazać za pośrednictwem Sekretariatu Szpitala do Dyrektora.
3.W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie pracownik Szpitala sporządza protokół przyjęcia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
4.W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę)
i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
5.Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
6.Skargi i wnioski wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu podlegają rejestracji
w Sekretariacie Szpitala. Sekretariat  potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

 

§ 4

1.Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (skargi anonimowe) pozostawia się bez rozpoznania.
2.W przypadku skarg lub wniosków wnoszonych ustnie, obowiązuje tryb postępowania określony dla rozpatrywania skarg lub wniosków wnoszonych pisemnie.
3.W przypadku skarg lub wniosków wnoszonych telefonicznie sprawę załatwia się
w sposób natychmiastowy lub sporządza się właściwą notatkę służbową.

§ 5

1.Przyjmowanie, koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz archiwizowanie dokumentacji w przedmiocie skarg i wniosków powierza się Sekretariatowi Szpitala, który celem rzetelnego rozpatrzenia sprawy przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
2.Jednostka organizacyjna Szpitala lub osoba/osoby właściwe w przedmiocie sprawy zobowiązane są do dostarczenia niezbędnych dowodów, materiałów, informacji
i wyjaśnień do Sekretariatu Szpitala.
3.Osoba/osoby właściwe w przedmiocie sprawy przygotowuje projekt odpowiedzi na skargę lub wniosek, który zatwierdzany jest przez Dyrektora Szpitala.

§ 6

1.Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca od daty wpływu.
2.W przypadku nierozpatrzenia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1 należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach przedłużenia postępowania wyjaśniającego.

§ 7

Jeżeli Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu  nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Zarządzenie Dyrektora w sprawie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
   


  
© 2007 - 2024 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.