Sobota 19 stycznia 2019               Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Spis treści
SZPITAL
POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA
PRZEWODNIK PACJENTA
OFERTY PRACY
PRZETARGI - UWAGA! od 25.04.2012 na bip.obrzyce.eu
DOFINANSOWANIA
WYPOCZYNEK
KARTY HISTORII
POCZTA
CIEKAWE LINKI
CHOOSE LANGUAGE
SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE

Samodzielny Publiczny
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu

ul. Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 7428700
fax. 95 7428701

sekretariat@obrzyce.eu

NIP: 596-15-22-446
REGON: 000290133

Wpisz swój adres email.
- Aktualności
dopiszDostawa środków czystości i dozowników

Międzyrzecz, 2010-03-05

                                                  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPSNPCH.XV.25/2010. Nazwa zadania: DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DOZOWNIKÓW

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego  Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Adres zamawiającego  Ulica Poznańska 109
Kod Miejscowość  66-300 Międzyrzecz
Telefon:  95 7428700
Faks:  95 7428701
adres strony internetowej  www.obrzyce.eu
adres poczty elektronicznej  sekretariat@obrzyce.eu
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-14:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.obrzyce.eu 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek administracji, pok. nr 11). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 24,40 zł. oraz pokrywa koszty druku oraz przekazania.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i dozowników dla potrzeb Szpitala
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
24955000-3 chemiczne preparaty toaletowe
39831700-3 - automatyczne dozowniki mydła
39830000-9 - preparaty czyszczące
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 3.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy sukcesywnych dostaw środków czystości i higieny osobistej.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy sukcesywnych dostaw profesjonalnych preparatów do sprzątania.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy sukcesywnych dostaw uniwersalnych dozowników.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się                  za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu               o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
5. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty    w zakresie innego zadania.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Lp.
 Nazwa kryterium  Waga
  1  CENA   100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2010-03-15 do godz. 09:00
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Pokój nr 1 w budynku administracji - Sekretariat Szpitala


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-03-15, o godz. 10:30
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Ulica Poznańska 109
66-300 Międzyrzecz
Sala Konferencyjna - I piętro budynek administracji
                     
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nemem 61136-2010. Data zamieszczenia 2010-03-05.
____________________________________
Tadeusz Grabski

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Grudzień
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Pogoda na dzisiaj

Zagłosuj w naszej sondzie
Poziom opieki medycznej w szpitalu oceniam jako:
Bardzo wysoki
Wysoki
Średni
Niski
Nie mam zdania
Zobacz wyniki | Głosuj
   on line: 16 odwiedzin:
© 2007 - 2019 Szpital Miedzyrzecz. All rights reserved
  
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.